Rada Dzielnicy VII Dwór

Wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór na III Kadencję 2019 - 2024

 
25 marzec 2019.wyniki głosowania na kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór kadencji 2019 - 2024 

Od wtorku 19 marca 2019r do Zarządu Dzielnicy VII Dwór mieszkańcy z ul. Michałowskiego zgłaszają, że kobieta, która zbierała podpisy dla jednej z kandydatek na radną dzielnicy w czasie kampanii wyborczej  zrywa  kolorowe plakaty z podobiznami kandydatów na  radnych ( jak poniżej ) wywieszone dla mieszkańców w klatkach schodowych.

Przypominamy, że działania te są niezgodne z etyką wyborczą    i zasługują na potępienie. 
 


             Zgodnie z Statutem Dzielnicy VII Dwór stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVII/1373/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3459 z dnia 16 października 2014 roku z późn. zmianami wprowadzonymi uchwałą NR V/79/15 Rady Miasta Gdańska dnia 29 stycznia 2015 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/1076/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

§ 11. ust. 1. - Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa 2 miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska.

ust. 2. Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady.
 

W przypadku Rady Dzielnicy VII Dwór - kadencja 2015-2019 upływa 16 stycznia 2019 roku.

 

         W związku z tym Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2018r wydał Zarządzenie Nr 2045/18 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku, które odbędą się w dniu 24 marca 2019 roku w godzinach 7:00 – 21:00, oraz zarządził kalendarz czynności wyborczych. Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska wraz z liczbą jednostek pomocniczych i kalendarzem czynności wyborczych umieszczono w gablotach informacyjnych naszej na terenie dzielnicy.

 

Kto może kandydować na radnego dzielnicy?

Kandydować może każdy pełnoletni mieszkaniec dzielnicy VII Dwór, który jest zameldowany i stale zamieszkały na terenie dzielnicy VII Dwór, który dołączy do zgłoszenia kandydata na Radnego dzielnicy listę z co najmniej 30 ważnymi podpisami osób popierających jego kandydaturę przez osoby zamieszkałe na stałe na terenie Dzielnicy VII Dwór umieszczone na listach wyborczych.

 

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie pobrać?

Dokumenty niezbędne do zgłaszania kandydatów na radnych dzielnic dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego / Wybory do Rady Dzielnic https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-w-obecnej-kadencji,a,108197 lub w biurze Rady Dzielnicy podczas pełnionego dyżuru p/niżej. Zgłoszenia na kandydatów na Radnych Rad Dzielnic można składać do dnia 20 lutego 2019r.

 

Wypełnione zgłoszenia kandydatów wraz z listą poparcia co najmniej 30 ważnych podpisów mieszkańców dzielnicy „VII Dwór” należy składać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Gdańsku i należy posiadać dokument tożsamości do okazania.

 

Mając na uwadze powagę wydarzenia, Zarząd Dzielnicy VII Dwór specjalnie uruchomił dodatkowe dyżury dla osób chętnych kandydować na Radną/ego dzielnicy i będzie służył poradą w środy 23 i 30 stycznia oraz 6, 13, 20 i 27 lutego 2019 roku w godz.17:00 - 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Abrahama 15A lub telefonicznie w/wym. godzinach pod numerem tel. (58) 34 67 301, tel. kom. 530 802 170 .

 

Informacja o ochronie danych osobowych
w trakcie kampanii wyborczej

 

            RODO w żadnym zakresie nie zmienia zasad związanych ze zbieraniem list poparcia w trakcie kampanii wyborczych. Identyczne zasady obowiązywały w tym zakresie przed 25 maja 2018r. a więc przed datą rozpoczęcia obowiązywania RODO.

 

Zapewnienie poszanowania prywatności osób wpisujących się na listy poparcia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami ani kosztami czy reorganizacją samych działań podejmowanych w tym zakresie. Wystarczy, by lista poparcia znajdowała się pod nadzorem osoby zbierającej podpisy (co i tak zawsze się dzieje). Należy też wskazać, że nawet gdyby osoba składająca podpis zobaczyła dane innych osób podpisanych na liście, RODO nie ma do niego zastosowania.

 

Rozporządzenie nie ma bowiem zastosowania do przetwarzania danych przez osobę w ramach jej działań czysto osobistych lub domowych, czyli bez związku z działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c). Pozyskanie przez osobę wpisującą się na listę poparcia danych innych popierających jest czynnością osobistą.

Informacje o publikacji dokumentu

Opublikowano: 17.12.2018 13:26

Informację przekazał: Kazimierz Stencel

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII Dwór30 czerwca 2015 roku.

Szanowni mieszkańcy

Wszyscy kandydaci wybrani na Radnych II kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór w wyborach powszechnych w dniu 28 czerwca 2015 roku, dziękują Mieszkańcom za udział i dokonanie wyboru nowych Radnych dzielnicy według swojej wiedzy i uznania. Mobilizacja i frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania o którą prosili kandydaci w ulotkach wyborczych, zaowocowały dodatkowym bonusem dla nowo wybranej Rady w II kadencji, która będzie otrzymywała co roku z Urzędu Miasta Gdańska o 1 złotówkę więcej na każdego mieszkańca dzielnicy - czyli zamiast 4 złotych otrzymamy 5 złotych na jednego mieszkańca i są to pieniądze dla naszej całej dzielnicy, które zostaną spożytkowane zgodnie z zapisem § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór. (treść statut dostępna jest w zakładce STATUT Dzielnicy.
Obecnie nowo wybrani Radni, czekają na zaprzysiężenie i zwołanie I sesji Rady Dzielnicy na której zostaną wybrane nowe władze Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór, które zgodnie z obowiązującym Statutem dzielnicy będą wykonywać obowiązki statutowe.

Kazimierz Stencel

 

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy z dnia 28 czerwca 2015 roku.

 


 

-------- Zarząd Dzielnicy VII Dwór --------


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja