Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozd. Rady i Zarządu 2011-2015

 


I KADENCJA RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

----------  2014 rok -----------

Sprawozdanie
Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy
VII Dwór w Gdańsku za 2014 rok

Zgodnie z § 39 Statutu Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy VII Dwór podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady i Zarządu Dzielnicy za roku 2014.
Rada Dzielnicy VII Dwór w okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2014r - zwołała 5 sesji na których podjęła i zorganizowała:

 • 10 uchwał, głównie o podziale środków finansowych w tym;

 • 3 uchwały ważne

 • 7 uchwał uchylono

 • zaopiniowano 2 projekty Biura Rozwoju Miasta w sprawie zmiany plany zagospodarowania przestrzennego

 • cotygodniowe dyżury w środy Radnych dzielnicy dla mieszkańców w biurze Rady (oprócz dni ustawowo wolnych i przerwy wakacyjnej) - łącznie 45

 • dyżury Strażnika Miejskiego dla mieszkańców w biurze Rady – przeciętnie 1 raz w miesiącu.

 • dyżury Radnych Miasta Gdańska z Okręgu Wyborczego nr 6 dla mieszkańców dzielnicy - pełniła 1 raz w miesiącu tylko jedna Radna Miasta Gdańska - Małgorzata Chmiel.

Zarząd Dzielnicy VII Dwór

 

w okresie sprawozdawczym, odbył 12 posiedzeń na których opracowywano projekty uchwał, treści pism wychodzących do różnych instytucji, organizacji i do partnerów współorganizujących festyny oraz opracowywano sposoby organizacji zaplanowanych imprez integracyjnych, pomocy bytowej dzieciom z ubogich rodzin i starszym biednym samotnym mieszkańcom dzielnicy. Zacieśniono współpracę z Proboszczem parafii pw. Św. Stanisława Kostki - ks. dr Mirosławem Parackim oraz z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór oraz z Nadmorskim Centrum Medycznym,
 

Wykonując zadania nakreślone Uchwałą Nr XXV/48/14 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 13 marca 2014 roku zrealizowano :
 1. Dofinansowanie dożywienia uczniów z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Gdańsku ul. VII Dwór nr 6 - za kwotę 2500 zł

 2. Rodzinny festyn z okazji „Dnia Dziecka” w dniu 31 maja 2014r z quizami, konkursami umysłowymi i sprawnościowymi, karaoke, „sprzątanie świata” za łączną kwotę 3000 zł

 3. Dofinansowano festyn parafialny organizowany przez naszą parafię pw św. Stanisława Kostki w dniu 13 września 2014 r - kwotą 1000 zł, w którego organizację aktywnie włączyło się kilku Radnych, mieszkańcy i partnerzy dzielnicy jak Nadmorskie Centrum Medyczne, Piekarnia Paryska i Cukiernia Polanka.

 4. Zorganizowano po raz pierwszy wyjazd integracyjny mieszkańców autokarami w okolice lasów lipuskich – za kwotę 3250 zł i spacer ścieżkami dydaktycznymi na terenie Leśnictwa Płociczno połączony z grzybobraniem.

 5. Dofinansowano - kwotą 1000 zł, zorganizowaną w dniu 21 grudnia 2014 r przez naszą Parafię pw. Św. Stanisława Kostki wieczerzę wigilijną w sali teatralnej w podziemiach kościoła dla rodzin biednych i starszych ubogich osób samotnych z naszej dzielnicy oraz przybyszy bezdomnych.

 6. Zorganizowano pomoc bytową poprzez zakup art. spożywczych, środków czystości, słodyczy i zabawek - za kwotę 2000 zł, na paczki świąteczne dla dzieci z biednych rodzin i ubogich samotnych osób starszych zamieszkałych w naszej dzielnicy.

 7. Zakupiono i zamontowano rejestrator z dyskiem oraz dwie kamery na budynku przy ul. Michałowskiego 39 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w najciemniejszej i niebezpiecznej części dzielnicy.

 8. Zorganizowano w sali teatralnej w podziemiach kościoła, udostępnionej nieodpłatnie przez Proboszcza ks. dr Mirosława Parackiego – spotkanie mieszkańców z Kpt. - Panią Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, która mimo upływu czasu, w zadziwiający sposób opowiadała o swojej żeglarskiej samotnej wyprawie dookoła świata na jachcie s/y „Mazurek”.

Po prawie trzyletnich staraniach w ZTM Gdańsk i po połączeniu w 2014 roku sił Zarządu Dzielnicy z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór - udało się zrealizować wydłużenie trasy autobusowej linii Nr 149 z ul. Polanki do ronda ul. Chełmońskiego z ul. Norblina oraz postawienie wiaty przystankowej. Z przyczyn niezależnych od Sp-lni Mieszkaniowej, Rady i Zarządu oraz Mieszkańców Dzielnicy VII Dwór, nie udało się wydłużyć trasy autobusowej linii 149 do pętli na ul. Michałowskiego z powodu fatalnej nawierzchni tej ulicy.
W okresie sprawozdawczym nie obyło się bez wpadek. Nie udało się pomimo wsparcia i pomocy Radnej Miasta Gdańska – Małgorzaty Chmiel, zorganizować dla mieszkańców skweru rekreacyjno-wypoczynkowy z prawdziwego zdarzenia, którego w naszej dzielnicy po prostu nie ma. Na wolnej od czasów powojennych działce nr 532/2 obr. 12. przy ul. Abrahama nr 40, na której rosły przez kilkadziesiąt lat tylko chaszcze i którą wcześniej Rada Osiedla VII Dwór wynajmowała od Skarbu Państwa (będącą w zarządzaniu Gminy) na organizację festynów parafialno-osiedlowych, w trakcie starań o bezpłatne użyczenie lub udostępnienie działki na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców, sprawę wydania zgody przez Urząd Miasta Gdańska przeciągano do ponad 5-ciu miesięcy, aż decyzją Władz miasta, działkę przekazano pod zarząd GIWK i dalej stoi pusta.
Wskazano Urzędowi Miasta Gdańska kolejną wolną działkę tuż za kortami tenisowymi o Nr 584/4 obr. nr 12 przy ul. Abrahama 35-37. Po zwróceniu się do Wydz. Ochrony Środowiska UMG o zgodę na zasypanie nierówności z nadmiaru ziemi z sąsiedniej budowy kolei metropolitarnej, otrzymano odpowiedź, że zasypanie działki będzie grozić podejściem wód gruntowych pod stojące dwa zabytkowe domki przy ul. Abrahama 34, należące dawnej do VI Dworu na Polankach. WOS-UMG zaproponował nam w to miejsce odtworzenie historycznego stawu należącego do kompleksu VI Dworu - co kosztuje setki tysięcy a może i miliony złotych.
Reasumując plusy i minusy oraz zaangażowanie Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór w 2014 roku przy środkach finansowych otrzymanych z Urzędu Miasta Gdańska na działalność statutową Rady i niewielkiej aktywność społecznej mieszkańców, nie udało się więcej zdziałać. Nowo wybrana Rada Dzielnicy II kadencji, musi postawić na większą integrację mieszkańców w celu pobudzenia ich do większej aktywności społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa, rekreacji i wypoczynku w dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy VII Dwór, dnia 30.01.2015 r
Beata Łopatniuk – Przewodniczący
Kazimierz Stencel – Z-ca Przewodniczącego

----------  ***** -----------

Ostrzeżenie
Ostrzegamy wszystkich ślizgaczy, aby nie wykorzystywano informacji zawartych w sprawozdaniach i nie przywłaszczano ich sobie jako swoje zasługi w najbliższych kampaniach wyborczych tak, jak to miało miejsce podczas głosowania na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2015 i podczas samorządowej kampanii wyborczej do Rady Miasta Gdańska. Jak widać, Wyborcy też mają rozum i  należycie się odwdzięczyli.

 

----------  2012 rok -----------

 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OSIEDLA VII DWÓR

ZA 2012 ROK

Sprawozdanie jest podsumowaniem działalności drugiego roku I kadencji Rady Osiedla VII Dwór w którym, Zarząd Osiedla, starał się załatwić w miarę możliwości wszystkie sprawy nurtujące mieszkańców z dziedziny porządku, bezpieczeństwa i integracji mieszkańców. W okresie naszej działalności, napotykaliśmy czasami różne bariery, lecz w większości spotykaliśmy się z życzliwością ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska, podległych mu Instytucji i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór. Zauważyliśmy, że zdobywamy coraz większe uznanie Władz Miasta, za uporczywe dążenie do sfinalizowania spraw ważnych dla mieszkańców.

okresie sprawozdawczym, odbyło się 17 posiedzeń Zarządu, na których rozpatrywano zgłoszone przez mieszkańców propozycje, wnioski i uwagi, które następnie przekazywano na sesje Radnym Osiedla. Pomiędzy posiedzeniami, Zarząd sporządzał pisma do Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku wg kompetencji, podległych mu Instytucji oraz przygotowywał projekty uchwał.

Na działalność statutową w roku 2012, Rada Osiedla VII Dwór otrzymała z budżetu Urzędu Miasta w Gdańsku środki finansowe w kwocie 15 144 zł, które na podstawie zgłoszonych projektów i wniosków w głosowaniu, przeznaczono na następujące cele:

1. Na organizację i działalność Klubu SENIORA - kwota 1 000 zł

2. Zorganizowanie festynu parafialno-osiedlowego kwota 2 000 zł

3. Zajęcia plastyczne dla dzieci kwota 1 000 zł

4. Kronika osiedlowa kwota 1 000 zł

5. Monitoring - II etap monitoringu osiedlowego plus łącze internetowe DSL w celu funkcjo-

nowania monitoringu kwota 6 000 zł

6. Festyn sportowo rekreacyjny, zakup środków spożywczych i nagród oraz opłacenie grupy rekonstrukcyjnej kwota 2 000 zł

7. Rezerwa kwota 2 144 zł

Jednym z głównych zadań w minionym roku, podjętych przez Radnych osiedla, było utworzenie klubu seniora dla mieszkańców, będących na zasłużonych emeryturach lub rentach inwalidzkich, aby godnie mogli zagospodarować swój wolny czas w godzinach popołudniowych. Seniorzy organizowali wspólne spotkania, wyjścia do kina, teatru czy na spacery do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Klub seniora powstał pod nazwa ZIELONE WZGÓRZA i Przewodniczącą Klubu seniora została wybrana mieszkanka - Elżbieta Zajkowska, jej z-ca została mieszkanka – Hanna Wygodzka. Łącznikiem pomiędzy klubem seniora, a Radą jest Radna osiedla - Halina Niedźwiedzka. Z braku wolnych lokali na tego typu działalność na osiedlu, tymczasowym miejscem spotkań i rozrywki seniorów jest siedziba Rady Osiedla przy ul. Abrahama 15 A. Na klub seniora, Radni osiedla przeznaczyli kwotę 1000 zł na zakup różnych gier planszowych, towarzyskich, kart do gier, bierek, domino oraz kawy, herbaty, cukier, ciasteczka.

W 2012 roku, położono nacisk na integrację mieszańców. W tym celu, Rada i Zarząd Osiedla VII Dwór, wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór i głównym sponsorem GPEC w Gdańsku, z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca 2012 r, zorganizowali na boisku osiedlowym festyn rodzinny z wieloma atrakcjami i konkursami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Słowa podziękowania dla całego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór i jej pracowników za czynny udział i integrację z mieszkańcami podczas festynu.

Drugi festyn integracyjny osiedlowo-parafialny został zorganizowany w dniu 15 września 2012 r. przez Radę Osiedla i Ks. Proboszcza, współfinansowany ze środków przeznaczonych na działalność statutową i Parafię pw. Św. Stanisława Kostki przy ul.nAbrahama 38. Do współpracy w organizacji festynu pozyskano partnerów : Urząd Miasta Gdańska, Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE, Ochotnicza Straż Pożarna - grupa ratowników z psami ratowniczymi, Państwowa Straż Pożarna, Komisariat Policji w Oliwie, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Służba porządkowa Semper fi'delis, oraz Gdańska Grupa Motocyklowa. Podczas festynu zorganizowano się z liczne atrakcje i nagrody dla dzieci i dorosłych w tym :    

 1. Maraton umysłowo-sprawnościowy dla dzieci

 2. Konkurs plastyczny.

 3. Konkurs dla dzieci i młodzieży wiedzy z ekologii i przyrody (zbieranie nakrętek plastikowych oraz wiedza z przyrody i ekologii).

 4. Malowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym buziek.

 5. Przeprowadzono dla mieszkańców, bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, oraz podstawowe porady medyczne, wykonane przez wyspecjalizowany SNRR Adiutare,

 6. Konkursy dla młodzieży i dorosłych z historii naszego osiedla i parafii

 7. Konkursy zręcznościowe dla dzieci

 8. Pokazy psów ratowniczych w akcji poszukiwawczej oraz pokazy praktyczne dla dzieci i dorosłych, jak należy się bronić atakiem agresywnych psów

 9. Demonstracja sprzętu ratownictwa pożarniczego w prawdziwej akcji gaśniczej oraz zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego i wezwania pomocy

 10. Quiz, przeprowadzony przez Strażaków PSP z wiedzy przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z licznymi upominkami

 11. Udostępnienie radiowozu policyjnego dla dzieci z możliwością dotknięcia każdego elementu radiowozu

 12. Udostępnienie do zwiedzania bojowego wozu strażackiego

 13. Atrakcją festynu była uniesienie na bezpieczna wysokość, dzieci w koszu wysięgnika ratownictwa straży pożarnej i przejażdżka na motocyklach

Dziękujemy ks. dr Mirosławowi Parackiemu, ks. wikariuszowi Arturowi Słomce, siostrze Barbarze, partnerom i fundatorom, Radnym osiedla oraz społeczności osiedla za upieczone ciasta i okazaną życzliwość, pomoc i współpracę przy organizacji festynu.

Trzeci festyn integracyjny, szkolno-osiedlowy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców współorganizowany i współfinansowany przez Zespół Szkół Kształcenia Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku i Szkołę Podstawową nr 70, Radę Osiedla VII Dwór i Radę Osiedla Strzyża, odbył się we wrześniu 2012 r. na terenie boiska szkolnego. Podczas festynu były:

 • Parada i pokazy grupy Rekonstrukcyjnej Wojsk Napoleońskich

 • konkursy plastyczne

 • konkursy zręcznościowe

 • pieczenie kiełbasek

 • występ zespołu muzycznego na żywo

Pozostałe środki finansowe przydzielone na 2012 r, w kwocie 11 144 zł, przeznaczono na:

 • Montaż zakupionego w 2011 r. sprzętu do monitoringu osiedlowego i uruchomienie pracy zamontowanych kamer – za kwotę 4 500 zł. Do finalnego zakończenia istniejącego już monitoringu, potrzebne jest stałe łącze internetowe, anteny przekaźnikowe oraz dokonanie małej modyfikacji zamontowanych urządzeń, ustawienie i zgranie transmisyjne kamer. Całkowite zakończenie prac jest planowane na koniec czerwca 2013 r.

 • Na zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci, które odbywają się w środy w siedzibie Rady Osiedla, przeznaczono kwotę 1000 zł (zakup farb, kredek, kleju, papieru, plasteliny, modeliny i innych niezbędnych rzeczy)

 • W zamian za nie wykonanie planowanej Kroniki osiedlowej za kwotę 1000 zł, dokonano zakupu kijków Nordic Walker dla seniorów i mieszkańców, chcących poprawić swoją kondycję

 • Za nie zakupione planowane łączę internetowe - DSL do monitoringu, której w efekcie roczny abonament przekroczył kwotę 300 zł od zaplanowanej w uchwale na ten cel 1500 zł, dokonano zakupu trzech kamer kopułowych do monitoringu planowanego w 2014 r.

 • Kwotę pozostawionej rezerwy 2 064 zł, na podstawie podjętych dwóch uchwał Rady Osiedla VII Dwór - środki finansowe przeznaczono na

1) zakup jednej gabloty informacyjnej zewnętrznej dla osiedla 520 zł,

2) zakup żywności i odzieży na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin, matek wychowujących samotnie dzieci i samotnych osób zamieszkałych na naszym osiedlu. za kwotę 1544,01 zł

Ważnym zadaniem w naszej działalności statutowej jest utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w celu wymiany informacji, wspólnym rozwiązywaniu problemów i uciążliwości jakie napotykają naszych mieszkańców. Zauważalna jest poprawa jakości odśnieżania głównych dróg osiedlowych i miejsc postojowych przez firmę wynajmowaną przez naszą Spółdzielnie mieszkaniową. Nadal liczymy na częste spotkania i rozmowy z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w celu wypracowywania wspólnych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa i estetki na osiedlu.

Podczas pełnionych dyżurów dla mieszkańców i z dostępnej strony internetowej Rady Osiedla VII Dwór na portalu osiedlowym, z roku na roku, stajemy się bogatsi o nowe pomysły, propozycje, wnioski i cenne uwagi, które skrupulatnie są sprawdzane, wykorzystywane i załatwiane lub przekazywane zgodnie z przepisami Statutu Osiedla VII Dwór i obowiązujących aktów prawnych do różnych instytucji zgodnie kompetencjami. Łącznie zostało zgłoszonych 19 wniosków, z czego 9 znalazło swoje potwierdzenie i uzasadnienie. Zgłoszono 56 uwag, które w ponad 80% się potwierdziły. Są to głównie, łamanie przepisów porządku publicznego na osiedlu jak: nie sprzątanie po psach, pijaństwo na oczach dzieci i dorosłych pod sklepami i na skraju lasu, nieprawidłowe parkowanie samochodów na całej szerokości 1,5 m chodnika ul. Chełmońskiego i Polanki w okolicy skrzyżowania ul. Polanki z ul. Czarnowskiego. Parkowanie samochodów bezpośrednio na przejściach dla pieszych na ul. Abrahama, nie przycinanie żywopłotów wzdłuż chodników ul. Chełmońskiego i nisko wiszących gałęzi drzew, jazda motocyklem krosowym po wąskich alejkach leśnych i potrącanie spacerowiczów, niszczenie łąk i polan leśnych przez jeżdżące kłady.

Obserwując wyraźny wzrost zagrożenia przestępczości i wykroczeń na osiedlu, z inicjatywy Zarządu Osiedla VII Dwór, w siedzibie R>O., odbyło się 19 listopada 2012 roku, spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Nadleśnictwem Gdańsk i z Radnymi Miasta Gdańska – Okręgu wyborczego Nr 6. Spotkanie miało na celu zapoznanie Radnych osiedla z stanem bezpieczeństwa i porządku w naszym rejonie, oraz wymiany doświadczeń i przedstawienie rozwiązań stosowanych w sąsiednich osiedlach w celu wypracowania metod do wykorzystania na naszym osiedlu.

Na podstawie uzyskany informacji o rażącym łamaniu prawa, przeprowadzono siedem wizji lokalnych, mających na celu zebranie dokumentacji dowodowej, aby w sposób rzetelny reprezentować interesy mieszkańców i na podstawie profesjonalnie opracowanych pism oraz przygotowanych projektów do podjętych uchwał przez Radę Osiedla, zostały docenione i zauważone. Zaowocują już w br i na naszym osiedlu będą widoczne prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Oprócz wystosowanych w 2012 rok pism do Instytucji odpowiedzialnych za ład i porządek w mieście, Rada Osiedla VII Dwór zwołała 6 sesji, na których podjęto 15 uchwał, w tym :

- 7 Uchwał związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi na osiedlu dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

- 3 Uchwały organizacyjne (cofnięcie mandatu Radnego i powołanie w jego miejsce kolejnej osoby z listy kandydatów na Radnych osiedla z 8 maja 2011 r. oraz uzupełnienie składu osobowego Komisji rewizyjnej).

- 1 Uchwała główna o podziale środków finansowych na działalność statutową na 2012 rok oraz - 4 uchwały uchylające poszczególne punkty uchwały głównej o podziale środków finansowych w celu wykorzystania ich zgodnie z § 33 pkt 4 obowiązującego Statutu..

Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców i potwierdzonych w kilku przypadkach, sporządzono dokumentacje fotograficzną i filmową z wizji lokalnych. Łącznie w 2012 r. sporządzono i wysłano 67 pismo do Urzędu Miasta Gdańska, podległych mu Instytucji, Organizacji poza rządowych, Policji i Straży Miejskiej. W tym – do Straży Miejskiej wysłano 9 pismo dot. reakcji na obecny stan bezpieczeństwa i podjęcie działań zgodnie przepisami o powołaniu organów porządkowych. Otrzymalismy tylko dwie 2 wykrętne odpowiedzi, że mają braki pracowników i że na nasze osiedle nie jest jedynym w Gdańsku. Do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku wysłano łącznie 10 w sprawie braku oznakowania, niszczenia zielonych pasów drogowych oraz ustawienia znaków „Zakazu Postoju” dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań ulic i na przejściach dla pieszych. Otrzymaliśmy 8 odpowiedzi w tym wszystkie odmowne (brak środków finansowych, powołując się stosowanie praktyk rezygnacji z progów ograniczających prędkość i wyniesionych przejść dla pieszych, albo odsyłając do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w Gdańsku). - do Policji z Komisariatu IV w Oliwie wysłano 1 pismo, na które natychmiast zareagował Dzielnicowy Policji i przez wiele godzin podczas swojej służby, dokonywał obserwacji na osiedlu. Na podstawie zebranych dowodów, skierował do Referatu Infrastruktury Urzędu Miasta Gdańska pismo, przedstawiające stan bezpieczeństwa na osiedlu, z jednoczesna podpowiedzią rozwiązania problemów i poprawy stanu rzeczy, przy minimalnych nakładach finansowych.

W roku sprawozdawczym zauważono wyraźny brak współpracy i dobrej woli ze strony Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, co powodowało, że Zarząd Osiedla VII Dwór, oprócz pozytywnych wyników swojej działalności, pomimo usilnych starań i wysiłków poniósł porażki. Nadal nie zostały rozwiązane problemy przekazywane przez mieszkańców i Radnych osiedla z lat 2011 i 2012, dotyczące zagrożenia w ruchu drogowym i pieszym. Są to:

 1. Niewidoczne i niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Abrahama przy kościele, bardzo często zastawione przez samochody przyjeżdżające na korty lub do przychodni na rehabilitację. Dzieci idące do i powracające ze szkoły, oraz osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej, zmuszone są przechodzić na drugą stronę ulicy pomiędzy zaparkowanymi samochodami lub na skos przez skrzyżowanie, bo innej drogi nie mają.

 2. Zasłanianie widoczności przy włączeniu się do ruchu samochodem z ul. Norblina w ul. Abrahama. Zaparkowane na ulicy Abrahama samochody i przejściu dla pieszych, aż do samego skrzyżowania zasłaniają widoczność pojazdów jadących z przeciwka Brak wolnego pasu ruchu i widoczności zmusza kierujących do włączania się do ruchu na tzw. wyczucie i pod prąd kierunku jazdy. Mieszkańcy są wręcz oburzeni tym, że przejeżdżające oznakowane pojazdy Policji i Straży Miejskiej widząc taką sytuację, w ogóle nie reagują na rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Przepisu Prawa o Ruchu Drogowym wyraźnie określają w jakiej odległości wolno zatrzymać za skrzyżowaniem dróg i za przejściem dla pieszych.

 3. Na ul. Chełmońskiego po prawej stronie obu jezdni na wysokości wysepki, w godzinach od 8:00 do 20:00 samochody parkują na całej szerokości chodnika uniemożliwiając przejście mieszkańcom i przejazd matkom z wózkami dziecięcymi.

 4. Na ul. Norblina od kilku lat firmowe samochody ciężarowe LAMBRE regularnie w porach szczytu stoją zaraz za przejściem dla pieszych i ograniczają przejazd innym użytkownikom drogi w szczególności samochodom dostawczym z zaopatrzeniem do sklepów. Zasłaniają dwa znaki drogowe „Ograniczenie prędkości do 20” i znak informacyjny o znajdującym się na jezdni „progu zwalniającym prędkość”.

 5. Na ul. Czarnowskiego po prawej stronie wjeżdżając od ul. Polanki, systematycznie w dni powszednie personel i pacjenci szpitala parkują bezpośrednio przy samym chodniku, a niejednokrotnie również na chodniku, gdy szerokość chodnika którego szerokość wynosi 1,0 m. Ponadto blokują wjazdy i wyjazdy do prywatnych posesji naszych mieszkańców.

 6. Taki sam problem powtarza się na ul. Polanki po lewej stronie, idąc w stronę szpitala na około 100 m. przed skrzyżowaniem ul. Polanki z ul. Czarnowskiego, aż do wyjazdu z zatoki autobusowej przy szpitalu, w godzinach największego ruchu, stoją zaparkowane samochody na całej szerokości przydrożnego pasa zielonego i chodnika. Auta skuteczne uniemożliwiają poruszanie się pieszym w tym miejscu, a o przejechaniu na tym odcinku wózkiem dziecięcym, nie ma mowy. Matki z wózkami zmuszone są się wycofać i przejść pomiędzy samochodami przez jezdnię, narażają dziecko i siebie na niebezpieczeństwo. Według dyżurnego Straży Miejskiej we Wrzeszczu, w/zagrożony rejon ten im nie podlega

 7. Od siedmiu lat, na droga gminnych naszego osiedla, brak jest oznakowania poziomego na wszystkich wyznaczonych przejściach dla pieszych. Chodzi o pasy na jezdni – czyli znaki drogowe P-10. Brak kompletnego oznakowania zwiększa niebezpieczeństwo potrącenia na tych przejściach dzieci i osób starszych o ograniczonej ruchowości.

Zdajemy sobie sprawę, że na Osiedlu jest bardzo dużo do zrobienia i będą pojawiały się nowe problemy, dlatego bez pomocy Radnych Miasta Okręgu wyborczego nr 6 oraz dobrej woli Strażników Miejskich i pracowników poszczególnych pionów służbowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, poprawa bezpieczeństwa na naszym osiedlu szybko nie nastąpi. Liczymy na poprawę sytuacji i dalszą współpracę z instytucjami mającymi za zadanie służyć mieszkańcom w rozwiązywaniu licznych problemów. Mamy nadzieję, że okres naszej działalności za rok 2012, mieszkańcy uznają za udany.

Gdańsk, dnia 15 marzec 2013 r

                                                                                  Protokół podpisali

                              Przewodnicząca Zarządu                                                        Z-ca Przewodniczącego Zarządu
                                      
  Osiedla VII Dwór                                                                               Osiedla VII Dwór
                               Beata Łopatniuk                                                                               Kazimierz Stencel


----------  2011 -----------


 SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OSIEDLA VII DWÓR

ZA 2011 ROK

Sprawozdanie za rok kalendarzowym 2011 z działalności I-szej kadencji Rady Osiedla VII Dwór. Obejmuje ono realny okres działalności od 24 maja 2011r do 31 grudnia 2011r. W tym czasie, próbowaliśmy załatwić sprawy nurtujące Mieszkańców Osiedla i pomimo naszego uporu, nie zawsze napotykaliśmy na opór, ale spotykaliśmy się również z życzliwością ze strony urzędników BRMG i UMG, oraz zaczynamy zdobywać uznanie Władz Miasta za uporczywe dążenie do sfinalizowania spraw ważkich dla mieszkańców oraz za zaangażowanie w pracy społecznej.

Na starcie naszej działalności nie mając jeszcze lokalu na siedzibę Rady Osiedla i na spotkania z mieszkańcami, Zarząd Osiedla, jako pierwszy z nowo wybranych Rad Dzielnic i Osiedli w 2011r, uruchomił w dniu 1 lipca 2011r - stronę internetową pod nazwą Rada Osiedla VII Dwór. W tym celu wydrukowano ulotki i rozniesiono do skrzynek na listy naszych mieszkańców i wyborców, powiadamiając ich, o elektronicznym sposobie kontaktu z Radnymi Osiedla. Uzyskane tą drogą, od społeczności wnioski, uwagi i postulaty, spowodowały, że wysłaliśmy liczne pisma do różnych podmiotów gospodarczych i urzędów, w sprawach związanych z bezpieczeństwem, funkcjonowaniem i rozwojem Osiedla. Odebraliśmy w tym czasie podobną ilość pism i listów - były to głównie odpowiedzi na nasze wnioski i zapytania. Poza tym prowadziliśmy również z mieszkańcami, wzmożoną korespondencję elektroniczną (kilkadziesiąt maili) za pośrednictwem KONTAKT na stronie internetowej Rady Osiedla.

W okresie sprawozdawczym, odbyło się pięć posiedzeń Zarządu, na których rozpatrywano kwestie należące do jego kompetencji. Pomiędzy posiedzeniami prowadzone były wzmożone prace nad przygotowaniem projektów uchwał i wniosków. Prowadzone były konsultacje i rozmowy z mieszkańcami oraz przeprowadzono wizje lokalne, mające na celu zebranie dokumentacji aby w sposób rzetelny reprezentować interesy Mieszkańców naszego Osiedla wobec władz Miasta i podległych mu instytucji. To zaowocowało na profesjonalne opracowanie pism i projektów uchwał podjętych przez Radę Osiedla VII Dwór.

W sierpniu 2011 r. na liczne sygnały mieszkańców, Zarząd Osiedla VII Dwór wystąpił z wnioskiem (l.dz. 8/08/2011) do Zakładu Transportu Miejskiego w Gdańsku o wydłużenie trasy autobusowej linii 149 - jedynej i dostępnej dla naszych mieszkańców, W naszym wniosku, do którego dołączono plan nowej trasy, podaliśmy, proponowaną trasę przejazdu autobusu tak, jak chcieliby mieszkańcy. Proponowana trasa biegłaby od Dworca-Wrzeszcz na Przymorze ulicami: - Słowackiego, Chrzanowskiego, Chełmońskiego z przystankiem przy byłym pomniku, ul. Norblina, Abrahama z przystankiem na wysokości plebani i dalej ul. Polanki z wydłużeniem trasy do ul. Żeromskiego przy Przychodni POLANKA. Następnie ul. Żeromskiego i Wita Stwosza do ul. Bażyńskiego, a dalej starą trasą na Przymorze.

W odpowiedzi na nasz wniosek poinformowano, że jest możliwość wypracowania wspólnego stanowiska w tym temacie, tak, żeby trasa i przystanki komunikacji miejskiej się nie dublowały, lecz w terminie późniejszym tj. po zakończenia budowy sieci linii tramwajowej w Gdańsku-Południe.

Na wniosek Radnych i Zarządu, Rada Osiedla zwołała VI sesji, na których podjęto 8 uchwał, w tym uchwalę o powołaniu Komisji rewizyjnej, oraz uchwałę o podziale środków finansowych na działalność statutową, otrzymanych od Urzędu Miasta w 2011 roku w kwocie 10 187 zł, na następujące cele:

 1. Festyn parafialny i integracyjny za 1/8 część tych środków w kwocie 1 187 zł

 2. Budowa I etapu monitoringu na osiedlu za pozostałą kwotę 9 000 zł

W pierwszym roku sprawozdawczym z działalności statutowej Zarząd Osiedla VII Dwór w celu udostępnienia możliwości elektronicznego kontaktu wyborców z Radnymi oraz przekazu wszystkim mieszkańcom bieżących informacji i lepszej integracji mieszkańców wykonano:

 • Bezpłatną stronę internetową Rada Osiedla VII Dwór, którą na podstawie uwag, wniosków i pomysłów naszych internautów, w krótkim czasie rozbudowano stronę i w ten sposób, powstała witryna osiedlowa pod nazwą Osiedle VII Dwór z adresem: www.osiedle7dwor.pl.tl .

 • Festyn Parafialno-integracyjny z atrakcjami i nagrodami rzeczowymi dla dzieci:

 1. Maraton konkursowy.

 2. Konkurs plastyczny.

 3. Konkurs wiedzy z ekologii i przyrody (zbieranie nakrętek plastikowych oraz wiedza z przyrody i ekologii).

 4. Malowanie dzieciom buziek.

 5. Przeprowadzono dla mieszkańców, bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi.

Wielką atrakcją festynu była przejażdżka na motocyklach i motorowerze oraz zabytkowym autokarem dookoła naszego osiedla. Dużym powodzeniem cieszył się również samochód policyjny – więźniarka.

Kontynuujemy dobrą współpracę z Parafią pw. Stanisława Kostki i okolicznymi przedsiębiorcami. Dziękujemy ks. dr Mirosławowi Parackiemu oraz wszystkim fundatorom i mieszkańcom za okazaną życzliwość i współpracę dla dobra społeczności lokalnej.

Dzięki uporczywym staraniom Zarządu Osiedla, z dniem 1 listopada 2011r Urząd Miejski w Gdańsku wynajął od Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, lokal na działalność statutową i umożliwiono mieszkańcom na spotkania w określone dni z Radnymi Osiedla i Miasta Gdańska. Po wyremontowaniu lokalu i otrzymaniu kluczy, na prośbę Radnych w dniu 10 listopada 2011r. siedzibę poświęcił proboszcz naszej parafii ks. dr Mirosław Paracki.

Pod koniec 2011rroku za przydzielone i przeznaczone środki finansowe w kwocie 9 000zł, dokonaliśmy zakupu niezbędnego sprzętu do wykonania I etapu monitoringu na gminnych drogach naszego osiedla, w skład którego wchodzi:

 • rejestrator,

 • dysk twardy,

 • 6 kamer wraz z osprzętem.

Montaż powyższego sprzętu nastąpi wiosną 2012 r. gdy zostaną wydzielone i przeznaczone dodatkowe środki na montaż wraz z zakupem stałego łącza internetowego i otrzymaniem zgody na montaż kamer na budynku usługowym administrowanym przez S.M. VII Dwór (pawilonie handlowym ul. Norblina 23).

Ważnym punktem naszej działalności jest nawiązanie kontaktu z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w celu wymiany informacji o utrudnieniach i uciążliwościach dla mieszkańców na osiedlu (dot. w części administrowanej przez S.M. i nie tylko). Na początku naszej współpracy udało się usprawnić włączanie/wyłączanie o odpowiedniej porze czujnika oświetlenia przy boisku pomiędzy ul. Michałowskiego i Rodakowskiego oraz poprawę jakości odśnieżania głównych dróg osiedlowych i miejsc postojowych przez firmę wynajmowaną przez naszą spółdzielnie mieszkaniową. Liczymy, że przy częstych spotkaniach i prowadzeniu rozmów z Rada Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór uda się wypracować wspólne stanowisko dla polepszenia bezpieczeństwa i estetki naszego osiedla.

Nawiązaliśmy kontakt z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku z uwagi na stale powtarzające się prośby mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa drogowego na osiedlu. Ponieważ na dotychczasowe głosy i pisma pojedynczych mieszkańców osiedla nie było żadnej odpowiedzi i reakcji ze strony ZDiZ.

Uwagi i problemy jakie przekazywali mieszkańcy Radnym podczas dyżurów i w bezpośrednich rozmowach na osiedlu, dotyczyły ogólnie bezpieczeństwa na osiedlu jak:

 1. Niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Abrahama przy kościele, bardzo często zastawione przez samochody przyjeżdżające na korty lub do przychodni na rehabilitację. Dzieci idące do i powracające ze szkoły, oraz osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej, zmuszone są przechodzić na drugą stronę ulicy pomiędzy zaparkowanymi samochodami lub przez skrzyżowanie, bo innej drogi nie mają.

 2. Trudności z włączeniem się samochodem do ruchu z ul. Norblina w ul. Abrahama. Znaczną przeszkodą są zaparkowane na ulicy Abrahama samochody, do samego skrzyżowania z przejściem dla pieszych włącznie. Brak należytej widoczności zasłanianej przez zaparkowane samochody, zmusza kierujących do włączania się do ruchu na tzw. wyczucie. Mieszkańcy nie mogą pogodzić się z tym, że przejeżdżające oznakowane pojazdy Policji i Straży Miejskiej widząc taką sytuację, w ogóle nie reagują na rażące łamanie przepisów ruchu drogowego w tym miejscu przez właścicieli zaparkowanych samochodów.

 3. Na ul. Chełmońskiego po prawej stronie obu jezdni na wysokości wysepki, parkujące samochody w godzinach od 8:00 do 17:00 zajmują cały chodnik i mieszkańcy z zakupami oraz matki z wózkami dziecięcymi nie mają możliwości pokonania tego odcinka.

 4. Spadające suche konary z drzew, nawet, jak nie ma wiatru grozi niebezpieczeństwem utraty życia lub trwałego kalectwa. Wskazali również drzewa wewnątrz puste, które grożą przewróceniu się na przychodnię, aptekę i parking ul. Norblina. W tym celu wykonano dokumentację fotograficzną.

 5. Na ul. P. Norblina od kilku lat firmowe samochody ciężarowe LAMBRE regularnie w porach szczytu stoją zaraz za przejściem dla pieszych przy aptece i ograniczają przejazd innym użytkownikom drogi w szczególności samochodom dostawczym z zaopatrzeniem do sklepów. Zasłaniają dwa znaki drogowe „Ograniczenie prędkości do 20” i znak informacyjny o znajdującym się na jezdni „progu zwalniającym prędkość”. Podczas postojów na jezdni dokonują załadunku i rozładunku towarów, na co zgodnie z Prawem o drogach publicznych należy posiadać stosowne zezwolenie i musi znajdować się tablica informacyjna na drodze.

 6. Na ul. Czarnowskiego po prawej stronie wjeżdżając od ul. Polanki, systematycznie w dni powszednie personel i pacjenci szpitala parkują bezpośrednio przy samym chodniku, a niejednokrotnie również na chodniku, gdy szerokość chodnika wynosi 1,0m. Ponadto blokują wjazdy i wyjazdy do prywatnych posesji naszych mieszkańców.

 7. Taki sam problem powtarza się na ul. Polanki po lewej stronie, idąc w stronę szpitala na około 100 m. przed skrzyżowaniem ul. Polanki z ul. Czarnowskiego, aż do wyjazdu z zatoki autobusowej przy szpitalu, w godzinach największego ruchu, stoją zaparkowane samochody na całej szerokości przydrożnego pasa zielonego i chodnika. Auta skuteczne uniemożliwiają poruszanie się pieszym w tym miejscu, a o przejechaniu na tym odcinku wózkiem dziecięcym, nie ma mowy. Matki z wózkami pchają się pomiędzy samochodami na jezdnię i idąc pod prąd ruchu pojazdów narażają dziecko i siebie na niebezpieczeństwo.

 8. Od kilku lat na naszym osiedlu, brak jest na drogach osiedlowych oznakowania na wszystkich wyznaczonych przejściach dla pieszych. Chodzi o pasy na jezdni, zebry na przejściach, – czyli znak drogowy P-10. Brak kompletnego oznakowania zwiększa niebezpieczeństwo potrącenia osób na tych przejściach.

Biorąc pod uwagę powyższe sygnały, które niestety znalazły swoje potwierdzenie podczas przeprowadzonych wizji, Rada Osiedla VII Dwór wystosowała pisma do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w sprawie:

 1. Poziomego oznakowania przejść dla pieszych znakiem drogowym P-10 w miejscach wyznaczonych i oznaczonych znakiem drogowym D-6, na ulicy Abrahama (przy kościele), ul. Norblina cała i ul. Chełmońskiego oraz w obrębie skrzyżowań dróg z ul. Polanki na całym osiedlu. Przejścia te od kilku lat nie posiadają kompletnego oznakowania, zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu drogowym i Ustawy o drogach publicznych.

 1. Przycięcia suchych konarów drzew i wycięcie chorych zagrażających przewróceniem drzew i wyrządzeniem szkód na osobie lub w mieniu mieszkańców.

 1. Ustawienia znaków drogowych B-35 (zakaz postoju) na ul. Abrahama od skrzyżowania ul. Norblina ul. Polanki tylko w dni robocze z wyłączeniem poboczy. Ustawienia znaków B-35 (zakaz postoju) po prawe stronie obu jezdni na wysokości wysepki na ul. Chełmońskiego. - Ustawienia znaków drogowych B-35 (zakaz postoju) dla samochodów ciężarowych na całej ul. Norblina.

 1. Ustawienie znaku drogowego B-35 (zakaz postoju) na ul. Polanki w kierunku Wrzeszcza od wyjazdu z zatoki autobusowej linii 149 przy szpitalu do ul. Doroszewskiego. – Ustawienie znaku drogowego B-35 (zakaz postoju) po prawej stronie ul. Czarnowskiego, jadąc od ul. Polanki w kierunku ul. Paneckiego.

W styczniu 2012 roku otrzymaliśmy od Zarządu Dróg i Zieleni wymijające odpowiedzi. Ze względu na brak środków w tym roku nie są wstanie poprawić bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. A w przypadku złego parkowania i tamowania ruchu zwrócić się do Organów Porządku Publicznego. Co tez uczyniliśmy.

Zdajemy sobie sprawę, że na Osiedlu jest jeszcze wiele do zrobienia i stale będą wynikały nowe problemy, dlatego staramy się, aby Mieszkańcy wiedzieli, gdzie mogą uzyskać radę, my natomiast będziemy służyć swoją pomocą a w razie potrzeby skorzystamy z porady Radnej Miasta Gdańska i mieszkanki naszego osiedla – Małgorzaty Chmiel.

Jako jednostka pomocnicza, liczymy na dalszą dobrą współpracę z instytucjami mającymi za zadanie służyć ludności w rozwiązywaniu licznych problemów. Mamy nadzieję, że ten okres naszej działalności Mieszkańcy uznają za udany start.

Gdańsk, dnia 21 marzec 2012 r.

                                                                  Protokół podpisali

                               Przewodnicząca Zarządu                                                        Z-ca Przewodniczącego Zarządu
                                    
  Osiedla VII Dwór                                                                               Osiedla VII Dwór
                               Beata Łopatniuk                                                                               Kazimierz Stencel


---------- Wybory do I kadencji Rady Osiedla VII Dwór 8 maja 2011 roku -----------
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja