Rada Dzielnicy VII Dwór

Rada Dzielnica

 
Rada Dzielnicy VII Dwór powstała dzięki mieszkańcom naszej dzielnicy – tym, którzy czynnie zaangażowali się w jej powstanie, jak i tym, którzy wzięli udział w wyborach, głosując na swoich kandydatów. Dzień 8 maja 2011 roku stał się początkiem samorządu lokalnego VII Dworu.

Po nie udanej próbie na tydzień przed wyborami do Rad Dzielnicy które ogłoszono na dzień 22 marca 2015 r  za sprawą mieszkańców Dzielnicy VII Dwór w dniu 28 czerwca 2015 roku odbyły się ponowne wybory powszechne i mieszkańcy dokonali wyboru 15-tu Radnych Dzielnicy z pośród 25 kandydatów na kadencję 2015 – 2019.  W dniu 15 lipca 2015 r. w Nowym Ratuszu w Gdańsku, nowo wybrani Radni Dzielnicy złożyli ślubowanie w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska – Bogdana Oleszek, Radnej Miasta Gdańska – Małgorzaty Chmiel i Przewodniczącego Biura Rady Miasta Gdańska – Piotra Spyry. Każdy Radny oraz otrzymali legitymacje radnego.

I sesję II kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór otworzyła Radna Miasta Gdańska – Małgorzata Chmiel na której dokonano wyboru władz Rady i Zarządu.   Zdjęcia z inauguracji II kadencji Rady dostępne https://radadzielnicyviidwor.pl.tl/Galeria-zdj%26%23281%3B%26%23263%3B/kat-11.htm
 

Prezydium Rady ;

1.  Przewodnicząca Rady Dzielnicy Łopatniuk Beata   (od 1 lutego 2017 r.)

2.  Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Wielińska Katarzyna (od 17 marca 2017 r.)

Zarząd Dzielnicy :

3.  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stencel Kazimierz

4.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zajkowski Tomasz
5.  Członek Zarządu Dzielnicy Perzyński Krzysztof

Pozostali Radni ;

   6.  Gaffke Tomasz

   7.  Jabłoński Sławomir

   8.  Kaczmarek Barbara (do 1 lutego 2017r. Przewodniczącą Rady)

   9. Kwiatkowska Elżbieta
(do 9 marca 2017r Z-cą Przewodniczącej Rady)

10.  Leszkiewicz Lena

11.  Łopatniuk Artur

12.  Milanowski Bartłomiej

13.  Raszkiewicz Waldemar

14.  Szczepaniec Irena

15.  Trybułowska Danuta

Zarząd Dzielnicy VII Dwór
Gdańsk 23 marca 2017 r.

 

Do podstawowych zadań Rady Dzielnicy należą:

  1. reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych,

  2. zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

  3. umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

  4. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

  5. kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

Tak wygląda zapis statutowy. - Co jednak oznacza to dla nas mieszkańców dzielnicy?. Otóż możemy mieć w końcu realny wpływ na projekty uchwał Rady Miasta Gdańska, które nas dotyczą: na budżet przewidziany dla naszej dzielnicy, na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na porządek, bezpieczeństwo czy komunikację.
To nie wszystko, są również sprawy z pozoru drobne, indywidualne i wydawać by się mogło nierozwiązywalne. Radni Dzielnicy w miarę przysługujących im kompetencji i możliwości będą angażować się w stosowną pomoc. Trzeba jednak pamiętać, że Rada Dzielnicy nie może istnieć bez współpracy z mieszkańcami.
To właśnie od nas wszystkich – mieszkańców VII Dworu – zależy, czy praca Rady przyniesie pozytywne efekty. Ważne są nie tylko dobre pomysły, które mają teraz zwiększą szansę na realizację, ale i problemy, które możemy wspólnie rozwiązać dla dobra całej naszej społeczności.

Adres siedziby:  VII Dwór ul. Abrahama 15 A 80-307 Gdańsk (sprawny domofon)

Kontakt elektroniczny z Radą Dzielnicy
:
VIIdwor@gdansk.gda.pl
Kontakt elektroniczny z Zarządem Dzielnicy
VII Dwór:
zarzadviidwor@wp.pl
Kontakt telefoniczny z nr tel.
 
583 467 301 dostępny podczas dyżurów, ewentualnie można pozostawić wiadomość automatycznej sekretarce.

-------  *****  -------

I  kadencji 2011 - 2015

  Władze Rady Osiedla VII Dwór

Przewodniczący Rady - Tomasz Zajkowski
Z-ca Przewodniczącego Rady - Katarzyna Walter

Przewodnicząca Zarządu - Beata Łopatniuk
Z-ca Przewodniczący Zarządu -
Kazimierz Stencel

-------  *****  -------

  Radni Osiedla VII Dwór  - 
 
  1. Drapella Joanna
  2. Czapla Andrzej
  3. Gaffke Tomasz Franciszek
  4. Klebba Andrzej
  5  Łopatniuk Artur Krzysztof
  6. Łopatniuk Beata Łucja
  7. Niedźwiedzka Halina
  8. Nowicz Lech Marian
  9. Stencel Kazimierz
10. Taba Agnieszka Danuta
11. Walter Katarzyna Izabela
12. Włodkowska Anna Agnieszka
13. Zajkowski Tomasz Czesław    

 
 ===================================================================================

Wobec niżej wymienionych Radnych Osiedla :
   * Kruszewska (Bałachowska Marta Marzena
   * Nowak Jakub Łukasz
   * Sandach Marzena Maria
wygasły mandaty Radnego z uwagi na zmiane miejsca zameldowania


===================================================================================

 

I kadencji wybrana w wyborach powszechnych 8 maja 2011 roku
przez mieszkańców osiedla
po raz pierwszy od powstania Osiedla Młodych w 1959r.

 

Rada Osiedla VII Dwór - kadencja 2011-2015 w dniu 1 lipca 2011r - w samo południe, uruchomiła stronę internetową, którą z upływem czasu rozbudowano i powstała domena osiedlowa. To właśnie za jej pomocą nawiązano dwustronny kontakt z mieszkańcami w wyniku którego mogliśmy wysłuchiwać Państwa uwagi, problemy, pomysły i wnioski. Obecnie domena dzsielnicy VII Dwór ma za zadanie ułatwić kontakt z Radą Dzielnicy tym mieszkańcom, którzy z racji wykonywania pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych, nie mogą osobiście przybyć do siedziby Rady w oznaczonym dniu i czasie a za pomocą zakładki "KONTAKT" mogą przekazywać swoje uwagi, sugestie, wnioski i pomysły. Zapewniamy Państwa, że wszystkie dobre pomysły i projekty zawsze będą brane pod uwagę w opracowywaniu inicjatyw przedsięwzięć społecznych i wykorzxystywane przy podejmowaniu stosownych uchwał. Natomiast sprawy nie dające się załatwić w ramach działalności statutowej Rady Dzielnicy, będą kierowane do instytucji lub organów administracji w celu załatwienia ich wg właściwości i kompetencji. Dla potwierdzenia, że taki tryb Rada Dzielnicy juz wdrożyła  i że dotychczasowe Państwa pomysły i wnioski mają dla Rady istotne znaczenie, potwierdzają to podjęte Uchwały, decyzje i wnioski, z którymi można zapoznać się w zakładce „Biuletyn Rady Dzielnicy".
Mapa dojścia i dojezdów do siedziby Rady i Zarządu  Dzielnicy;
https://mapa.trojmiasto.pl/?x=-149.4&y=98&z=5&om=v#q:ul.-Abrahama-15-A

Informacja dot. zmiany administracyjnej Osiedla na DZIELNICĘ VII DWÓR

Na podstawie Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 30 maja 2014 roku, poz. 2022., nasze osiedle VII Dwór, otrzymuje status Dzielnicy VII Dwór.

Zgodnie z § 1. w/wym. Uchwały, został uchwalony nowy Statut Dzielnicy VII Dwór i jest dostępny na naszej stronie w zakładce Statut Dzielnicy, który wchodzi w życie w dniu 14 czerwca 2014 roku. Zgodnie z § 2 w/wym. Uchwały, traci moc prawną dotychczasowy Statutu Osiedla VII Dwór, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Kazimierz Stencel.

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy VII Dwór

Kazimierz Stencel

  

-----------------  Zarząd Osiedla VII Dwór  ----------------