Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozd. Rady 2015-2019

Sprawozdanie Rady Dzielnicy za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Dzielnicy VII Dwór

za rok 2018

Na podstawie § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. Zmianami) - § 39 „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.

 

Rada dzielnicy pod przewodnictwem Beaty Łopatniuk – Przewodniczącej Rady i Katarzyny Wielińskiej – Zastępcy Przewodniczącej Rady oraz pozostałych trzynastu Radnych dzielnicy, w roku sprawozdawczym w zakresie obowiązków statutowych wykonano:

1. Zwołano sesji – 7

2. Podjęto uchwał 9 w tym:

- w sprawie podziału środków finansowych na 2018 rok - 2

- w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. VII Dwór i na drodze

wzdłuż nasypu PKM na odcinku od ul. VII Dwór do ul. Polanki - 2

- w sprawie pozytywnego zaopiniowania złożonych dzielnicowych projektów

do BO-2019 - 2

- w sprawie zaopiniowania uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczacych zmiany przepisów

ustawy o przeciwdziałania alkoholizmowi - 2

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017 rok – 1

 

3. Przyjęto wniosków Zarządu Dzielnicy o zwołanie sesji w trybie pilnym - 2

Przed podjęciem uchwał o podziale środków finansowych na działalność statutową Rady na rok 2018 – radni kierowali się wynikiem głosowania podczas konsultacji społecznych oraz potrzebą zjednoczenia i integracji mieszkańców naszej dzielnicy.

4. Środki finansowe na 2018 rok w kwocie 16.920,00 zł Rada Dzielnicy VII Dwór przeznaczyła na sfinansowanie następujące projektów:

  • piknik z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMG,

  • piknik rodzinny połączony z dniem sąsiadów,

  • piknik rodzinny połączony z odpustem w naszej parafii,

  • dwóch wycieczek do Bytowa i Fromborka-Elbląga ze zwiedzaniem zabytków i Cerkwi Greko-Katolickiej,

  • zakup dwóch stołów składanych,

  • naprawa monitoringu dzielnicowego przy ul. Norblina 23 i Michałowskiego oraz zakup 4-ch nowoczesnych kamer HD i urządzenie UPS do podtrzymywania energii w razie przerwy prądu,

  • zakupiono 22 paczki świąteczne dla mieszkańców,

  • zorganizowano wigilię dla mieszkańców.

 

Rada Dzielnicy VII Dwór liczy 15 Radnych, a frekwencja w roku 2018 na sesja i dyżurach wynosiła 67 % składu osobowego Rady. Pełen wykaz aktywnych radnych dzielnicy zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu dzielnicy dostępny jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy VII Dwór w zakładce Frekwencja Radnych II kadencji.

Korzystając z okazji, iż II kadencja Rady Dzielnicy VII Dwór skończyła się w dniu 16.01. 2019 roku, chciałam w imieniu własnym i mojej Zastępczyni - Katarzyny Wielińskiej podziękować mieszkańcom i radnym za poświęcony swój wolny czas na pracę społeczną na rzecz dzielnicy i mieszkańców, która przyczyniła się w dużej mierze do lepszej integracji i wzajemnego szacunku wobec siebie.

Beata Łopatniuk
Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
 

Sprawozdanie Rady Dzielnicy za 2017 rok


----------  2016 rok -----------
 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór w 2016 roku
nie sporządziła sprawozdania Rady za 2016 rok.

----------  2015 rok -----------

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór 

nie sporządziła sprawozdania Rady za 2015 rok.


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free