Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozd. Rady 2015-2019

Sprawozdanie Rady Dzielnicy za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Dzielnicy VII Dwór

za rok 2018

Na podstawie § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. Zmianami) - § 39 „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.

 

Rada dzielnicy pod przewodnictwem Beaty Łopatniuk – Przewodniczącej Rady i Katarzyny Wielińskiej – Zastępcy Przewodniczącej Rady oraz pozostałych trzynastu Radnych dzielnicy, w roku sprawozdawczym w zakresie obowiązków statutowych wykonano:

1. Zwołano sesji – 7

2. Podjęto uchwał 9 w tym:

- w sprawie podziału środków finansowych na 2018 rok - 2

- w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. VII Dwór i na drodze

wzdłuż nasypu PKM na odcinku od ul. VII Dwór do ul. Polanki - 2

- w sprawie pozytywnego zaopiniowania złożonych dzielnicowych projektów

do BO-2019 - 2

- w sprawie zaopiniowania uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczacych zmiany przepisów

ustawy o przeciwdziałania alkoholizmowi - 2

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017 rok – 1

 

3. Przyjęto wniosków Zarządu Dzielnicy o zwołanie sesji w trybie pilnym - 2

Przed podjęciem uchwał o podziale środków finansowych na działalność statutową Rady na rok 2018 – radni kierowali się wynikiem głosowania podczas konsultacji społecznych oraz potrzebą zjednoczenia i integracji mieszkańców naszej dzielnicy.

4. Środki finansowe na 2018 rok w kwocie 16.920,00 zł Rada Dzielnicy VII Dwór przeznaczyła na sfinansowanie następujące projektów:

  • piknik z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMG,

  • piknik rodzinny połączony z dniem sąsiadów,

  • piknik rodzinny połączony z odpustem w naszej parafii,

  • dwóch wycieczek do Bytowa i Fromborka-Elbląga ze zwiedzaniem zabytków i Cerkwi Greko-Katolickiej,

  • zakup dwóch stołów składanych,

  • naprawa monitoringu dzielnicowego przy ul. Norblina 23 i Michałowskiego oraz zakup 4-ch nowoczesnych kamer HD i urządzenie UPS do podtrzymywania energii w razie przerwy prądu,

  • zakupiono 22 paczki świąteczne dla mieszkańców,

  • zorganizowano wigilię dla mieszkańców.

 

Rada Dzielnicy VII Dwór liczy 15 Radnych, a frekwencja w roku 2018 na sesja i dyżurach wynosiła 67 % składu osobowego Rady. Pełen wykaz aktywnych radnych dzielnicy zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu dzielnicy dostępny jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy VII Dwór w zakładce Frekwencja Radnych II kadencji.

Korzystając z okazji, iż II kadencja Rady Dzielnicy VII Dwór skończyła się w dniu 16.01. 2019 roku, chciałam w imieniu własnym i mojej Zastępczyni - Katarzyny Wielińskiej podziękować mieszkańcom i radnym za poświęcony swój wolny czas na pracę społeczną na rzecz dzielnicy i mieszkańców, która przyczyniła się w dużej mierze do lepszej integracji i wzajemnego szacunku wobec siebie.

Beata Łopatniuk
Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
 

Sprawozdanie Rady Dzielnicy za 2017 rok


----------  2016 rok -----------
 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór w 2016 roku
nie sporządziła sprawozdania Rady za 2016 rok.

----------  2015 rok -----------

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór 

nie sporządziła sprawozdania Rady za 2015 rok.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja