Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozd. Zarządu 2015-2019

II  KADENCJA  RADY  DZIELNICY  VII  DWÓR 2015 - 2019

SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór

za rok 2018

 

Na podstawie § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. Zmianami) - § 39 „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.

 

         Zarząd Dzielnicy w składzie: Kazimierz Stencel – Przewodniczący, Tomasz Zajkowski – Zastępca przewodniczącego i Krzysztof Perzyński – Członek Zarządu jest organem wykonawczym i realizuje zadania nakreślone przez Radę Dzielnicy i Statut Dzielnicy VII Dwór.

W roku 2019 Zarząd Dzielnicy działał w składzie dwuosobowym; jeden z członków zarządu z niewiadomych powodów wyłączył się z działalności społecznej na rzecz dzielnicy jednocześnie nie składając rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu dzielnicy, Zarząd realizował zadania wynikające z podjętych uchwał Rady Dzielnicy VII Dwór w tym zorganizowanie:

 • pikniku z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMG,

 • pikniku rodzinnego połączonego z dniem sąsiadów,

 • pikniku rodzinnego połączonego z odpustem w naszej parafii,

 • dwóch wycieczek dla mieszkańców w tym”:

a) do Bytowa do Zamku krzyżackiego i Cerkwi Greko-Katolickiej,

b) do Fromborka i Elbląga z zwiedzaniem zabytków we Fromborku, katedry w Elblągu

w drodze powrotnej grillowanie kiełbasek,

 • zakupiono dwa kolejne stoły składane na pikniki i Dni sąsiadów,

 • naprawiono monitoring dzielnicowy przy ul. Norblina 23 i Michałowskiego oraz zakupiono i zamontowano 4 nowoczesne kamery HD oraz urządzenie UPS do podtrzymywania energii w razie przerwy dostawy prądu.

 • zakupiono 22 paczki świąteczne dla mieszkańców,

 • wigilię dla mieszkańców z wspólnym kolędowaniem.

za łącznie 16.885,49 zł. Nie wykorzystano kwoty 34,51 zł, (pozostała w budżecie miasta).

 

Zarząd współdziałał i wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia oraz poprawy stanu sanitarnego w obrębie boiska osiedlowego poprzez ustawienie TOI-TOI. Współdziałał z dzielnicowymi Straży Miejskiej i Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy.

Ponadto zgodnie z zakresem swoich obowiązków Zarząd:

 • Odbył 12 posiedzeń, wszystkie w składzie dwuosobowym Zarządu, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań podjętych uchwał Rady Dzielnicy.

 

 • Sporządzał projekty uchwał na kolejne sesje, formułował i przesyłał do Prezydenta Miasta opinie i wnioski, pisma do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegiach dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych przez UMG.

 • Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Urząd Miasta Gdańska umożliwił naszym mieszkańcom którzy nie posiadają komputera lub internetu utworzenie w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15A punktu do głosowania elektronicznego na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie do Budżetu Obywatelskiego 2019.

 • Wykonał pełnej archiwizacji dokumentacji i korespondencji Rady w wersji papierowej i elektronicznej za rok 2018.

 • Prowadził szczegółową rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Dzielnicy w tym;

1). Pisma przychodzące różnego rodzaju – 106,

2). Pism wychodzących sporządzonych przez Zarząd - łącznie 107

W okresie sprawozdawczym za 2018 rok udało się utrzymać dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. prał. dr Mirosławem Parackim i z poszczególnymi działami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Wodami Gdańskimi oraz z Dzielnicowymi Strażnikami Miejskimi z I Referatu Gd-Przymorze.

Zarząd Dzielnicy nie napotkał na żadne utrudnienia czy bariery podczas załatwiania spraw służbowych, a wręcz spotkał się z uprzejmością, życzliwością i uznaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek. Nie odbyło się rzecz jasna bez potknięć i popełnienia błędów. Uwagi uważnie wysłuchiwano w celu wyeliminowania popełnienia ich w przyszłości.

Wszystkim radnym i mieszkańcom serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę, że w nowej kadencji Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór współpraca z mieszkańcami będzie jeszcze lepsza.

Zarząd Dzielnicy swoją działalności w 2018 roku uważa za bardzo udaną. Był to rok bardzo pracowity, chociaż wiemy, że oczekiwania mieszkańców były większe tylko budżet Rady z roku na rok kurczy się o ok. 500 zł.

W dniu 16 stycznia 2019r. zgodnie § 11 ust. 1 Statutu dzielnicy II kadencja Rady Dzielnicy wygasła i do czasu wyboru nowej Rady, zgodnie z § 11 ust. 2 Zarząd dzielnicy VII Dwór będzie wykonywał statutowe obowiązki do wyborów Rady Dzielnicy na III kadencję 2019-2024.

Nowe wybory powszechne do Rad Dzielnic na terenie Gdańska zostały rozpisane na dzień 24 marca 2019 r. dlatego zarząd będzie zachęcał mieszkańców do kandydowania do nowej Rady, osób chętnych i aktywnych, dysponujących wolnym czasem popołudniami, chcących pracować społecznie na rzecz naszej dzielnicy i mieszkańców. Szczegółowe informacje w sprawie wyborów do Rad Dzielnic zostały podane na stronie internetowej Rady Dzielnicy www.radadzielnicyviidwor.pl.tl oraz w gablotach informacyjnych na terenie dzielnicy.

Rada i Zarząd Dzielnicy już teraz nakłania mieszkańców do aktywnego udziału w głosowaniu na kandydatów na radnych dzielnicy, ponieważ wysokość otrzymywanych środków finansowych na działalność statutową Rady, uzależniona jest od udziału mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartą dokumentacją i protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu za 2018 rok podpisują:

Załacniki:

 • Protokół Komisji Rewizyjnej

 

 

Gdańsk, dnia 1 lutego 2019 r.

 

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy VII Dwór

 

----------  2017 rok -----------

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór

za rok 2017

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. Zmianami) - § 28 ust. 1 - Do działalności Zarządu należy: pkt 9) „Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”, Rozdział 6 § 39 „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.

 

Skład Zarządu Dzielnicy VII Dwór:

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu.

 • Tomasz Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

 • Krzysztof Perzyński – Członek Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy VII Dwór obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, który pracował w składzie ;

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu.

 • Tomasz Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

 

Członek Zarządu – Krzysztof Perzyński całkowicie wyłączył się z działalności Rady i z pracy Zarządu nie składając rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.

W okresie sprawozdawczym do Zarządu Dzielnicy należało wykonanie zadań na podstawie podjętych Uchwał Rady Dzielnicy VII Dwór oraz zakresu zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Dzielnicy.

Na podstawie Uchwał Rady Dzielnicy VII Dwór Nr XX/26/17 z 9 marca 2017, Nr XXIII/30/17 z 20 kwietnia 2017 roku i Nr XXV/32/17 z 4 września 2017 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy na działalność statutową w roku 2017, Zarząd Dzielnicy zrealizował:

 • W lipcu 2017 r. wyjazd integracyjny dla mieszkańców do Mechowa, Swarzewa i Żarnowca z zwiedzaniem podziemnych grot, ciekawych miejsc z pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem na kwotę 945,00 zł.

 • W sierpniu 2017.r. wyjazd integracyjny dla mieszkańców do Centrum Edukacji, Promocji i Rozwoju w Szymbarku z poznawaniem historii i zwiedzaniem zabytkowych eksponatów oraz domu stojącego do góry nogami za 1 536,00 zł, (850,00 zł autokar i 686,00 zł bilety wstępu do CEPR).

 • Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców połączonego z „Dniem Sąsiadów” i z grillowaniem za 1.628,29 zł, (w tym zakup dużego grilla ogrodowego i 60 kijków do pieczenia kiełbasy na kwotę 628,99 zł).

 • Zakupił 6-słupków i znaków administracyjnych E-21 z nazwą “VII DWÓR”, które zostały ustawione na granicach Dzielnicy VII Dwór na kwotę 1928,10 zł.

 • Zakupiono 22 paczki świąteczne dla mieszkańców (osób samotnych i rodzin wielodzietnych) naszej dzielnicy na kwotę 2.999,51 zł.

 • Dofinansowano w maju 2017 r. zawody sportowe dzieci z Przedszkola publicznego nr 42 „Dolina Smyków” przy Michałowskiego – kwotą 300,00 zł

 • Zorganizowano 9 września 2017r wspólnie z ks. Proboszczem festyn osiedlowo-parafialny na kwotę 1.498,73 zł.

 • Dokonano dwukrotnej naprawy rejestratora i okrsowych konserwacji sprzętu w celu utrzymania dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 na kwotę 1 800,00 zł

 • Zorganizowano przy pomocy ks. Proboszcza wigilię dla mieszkańców ze wspólnym kolędowaniem na kwotę 1.198,74 zł.

 • Zakupiono 2 monitory po leasingowe potrzebne do dzielnicowych monitoringów wizualnych na 438,00 zł.

 • Zorganizowano dwa (w lipcu i sierpniu 2017r.) sąsiedzkie spotkania integracyjne połączone z grillowaniem za 1.995,00 zł.

 • Dokonano zakupu rejestrator z dyskiem twardym w cenie promocyjnej (w miejsce awaryjnego wysłużonego sprzętu) do dzielnicowego monitoringu wizyjnego przy ul. Piotra Norblina nr 23 za 1.200,00zł.

Z całej kwoty 17.495,00 zł środków finansowych otrzymanych na działalność statutową Rady nie wykorzystano kwoty 27,63 zł. (dwadzieściasiedemzłotych,63/100.-).

Zarząd Dzielnicy VII Dwór w zakresie prawidłowej realizacji zadań i obowiązków wynikających z § 28 – 32 Statutu ;

 • Odbył 12 posiedzeń w tym wszystkie w składzie dwuosobowym Zarządu, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy. Sporządzano projekty uchwał na kolejne sesje, pisma do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegium dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych przez UMG.

 • Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Urząd Miasta Gdańska w roku 2017 umożliwił naszym mieszkańcom, którzy nie posiadają komputera lub internetu na elektroniczne głosowanie na dzielnicowe i ogólnomiejskie projekty do Budżetu Obywatelskiego-2018 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15A.

 • Przeprowadził w wersji papierowej i elektronicznej całą korespondencję i archiwizację dokumentacji Rady za rok 2017.

 • Rejestrował szczegółowo całą korespondencję przychodzącą i wychodzącą Rady Dzielnicy w tym;

1). Pisma przychodzące różnego rodzaju – 94, z czego 13 – to odpowiedzi na pisma wysłane  przez Zarząd. Pozostałe pisma to: zaproszenia, zawiadomienia, i informacje, zapytania ofertowe, oferty i rezerwacje, zapytanie sądowe, protokoły, projekty uchwał, wnioski  oraz 1 anonim dot. wybiegu dla psów na lagrach.

2). Pism wychodzących sporządzonych przez Zarząd - łącznie 102 w tym:

  • udzielenie odpowiedzi na otrzymane pisma z zewnątrz – 3.

  • Sporządzenie pism do BRMG, jednostek podległych UMG i innych instytucji - 26

  • Zaproszenia do darczyńców i partnerów – 4.

  • Podziękowania - 6

  • Zapytania ofertowe oraz rezerwacje – 12.

  • Różnego rodzaju wnioski - 12

  • Protokołów – 14.

  • Projekty budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór -

  • Zawiadomienia do instytucji i Straży Miejskiej – 9.

  • Pisemne wyjaśnienia do UMG i BRMG – 2.

  • Komunikaty dla mieszkańców – 7.

  • notatki służbowe ze spotkań – 2.

  • Sprawozdań – 2

  • Zawiadomienie Policji o popełnieniu przestępstwa - 1

Na podstawie decyzji Rady Dzielnicy VII Dwór podjętej na XXVIII sesji w dniu 23 listopada 2017 r i wniosku jaki wpłynął do Rady Dzielnicy wraz z poparciem mieszkańców i załącznikami (obmiar, rysunek i mapki działek) Zarząd Dzielnicy wystąpił do Urzędu Miasta Gdańska – Wydziału Rozwoju Społecznego z wnioskiem w sprawie poprawy stanu sanitarnego i porządku publicznego w rejonie boiska i kortów przy ul. Michałowskiego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców dzielnicy.

Na szczególne podziękowanie zasługują Radni i mieszkańcy dzielnicy, którzy aktywnie włączali się do pracy przy organizacji i podczas pikników i festynu.

Udało się utrzymać dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. dr Mirosławem Parackim, z Działami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska Wodami Gdańskimi oraz z Dzielnicowymi Strażnikami Miejskimi z I Referatu Przymorze.

Zarząd Dzielnicy napotykał na różne utrudnienia i bariery, ale w większości spotkał się z życzliwością i uznaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek. Nie obyło się bez popełnienia błędów, dlatego uważnie wysłuchiwaliśmy uwag i rad w celu wyeliminowania popełnienia ich w przyszłości. 

Współpraca Zarządu z obecnym składem Prezydium Rady Dzielnicy VII Dwór przebiegała bez zakłóceń, bez scysji i pomówień, co przyniosło efekty w codziennej pracy i przełożyło się na większe zaufanie mieszkańców. Dlatego należy w dalszym ciągu kontynuować integrację mieszkańców, organizowanie imprez dzielnicowych i wyjazdów grupowych. Będzie dobrym dowodem na potrzebę istnienia Rady i jej działalności oraz przykładem i zachętą dla młodych inteligentnych kandydatów na Radnych Dzielnicy w zbliżających się wyborach do Rad Dzielnicy na przyszłą kadencję. 

Zarząd Dzielnicy, swoją działalności w roku 2017 uważa za bardzo udaną. Był to rok pracowity, chociaż wiemy, że oczekiwania mieszkańców były większe ale budżet Rady z roku na rok kurczy się o ok. 500 zł. 

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, jako zgodny ze stanem faktycznym, poparty dokumentacją podpisują:

 

                      Przewodniczący Zarządu                                                      Z-ca Przewodniczącego Zarządu
                           Dzielnicy VII Dwór                                                                      Dzielnicy VII Dwór
                          podpis nieczytelny                                                                       podpis nieczytelny

                          Kazimierz Stencel                                                                        Tomasz Zajkowski

Gdańsk, dnia 5 marca 2018 r.
 

 

 

 

 

----------  2016 rok -----------

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku
za rok 2016

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami) - ust. 1 - Do działalności Zarządu należy: pkt 9) „składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”, zgodnie z Rozdziałem 6 § 39 „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy VII Dwór obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku który pracował w nie zmienionym składzie ;

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Tomasz Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 • Krzysztof Perzyński – Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym do Zarządu Dzielnicy należało wykonanie zadań na podstawie podjętych Uchwał Rady Dzielnicy VII Dwór oraz zakresu zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Dzielnicy VII Dwór.

Na podstawie Uchwały Nr X/14/ 16 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 24 marca 2016 roku – w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy na działalność statutową w roku 2016, Zarząd zrealizował:

1. Konserwację dzielnicowych monitoringów za kwotę 750,00 zł. - zadanie realizowano w całości do 6.12.2016 r. za kwotę - 750 zł brutto.

2. Wieczerzę wigilijną w 2016 r. dla rodzin i osób samotnych z dzielnicy w dniu 17.12.2016 r. za kwotę - 1999,60 zł brutto ( - pozostała niewykorzystana kwota - 40 gr).

3. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – kwota 5.000 zł. w dniu 4.06.2016 r. za kwotę - 5000 zł   brutto.

4. Pomoc bytową dla najuboższych osób naszej dzielnicy w postaci paczek świątecznych w 2016 r. w dniu 15.12.2016 r. za kwotę 2998,88 zł (- pozostała niewykorzystana kwota - 1,12 zł).

5. Dofinansowano festyn dzielnicowo-parafialny w dniu 10 wrześniu 2016 r. w kwocie 1.499,20 z  (na zakup napojów, ciastek, cukierków, batonów, wafelków i drobnych upominków dla dzieci, (- pozostała niewykorzystana kwota – 80 gr.).

6. Wyjazd rekreacyjny dla mieszkańców w Bory Tucholskie w dniu 5.10.2016 r. za kwotę 1200 zł brutto.

7. Wycieczkę dla Mieszkańców do Parku Miniatur i Parku Olbrzymów 28 lipca 2016 r. - za kwotę 1860 zł ( - pozostała niewykorzystana kwota 60 zł ).

8. Rada dofinansowała zakup regulowanych ławek i krzeseł dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 - kwota 2.000 zł. - Zadanie zrealizował ZKPiG nr 26 w Gdańsku ul. VII Dwór za pośrednictwem Wydz. Edukacji UMG).

9. Zakupiono książki dla mieszkańców na dzielnicowy konkurs „Najładniej ukwiecony balkon, najbardziej zadbany ogródek skwer” - który rozstrzygnięto 4.10.2016 r za kwotę 402,50 zł. ( - pozostała niewykorzystana kwota 2,50 zł.).

Z całej kwoty 17.765,00 zł otrzymanych przez Radę Dzielnicy środków finansowych z przeznaczeniem na działalność statutową Rady nie wykorzystano 64,82 zł. (sześćdziesiątczteryzłote,82/100.-).

Biorąc po uwagę potrzeby naszej dzielnicy jakich od lat oczekują mieszkańcy, Zarząd Dzielnicy sporządził 10 kompletnych wniosków wraz z załącznikami (obmiar, rysunek i mapki działek) w sprawie wykonania priorytetowych zadań dla Dzielnicy VII Dwór co do których Rada Dzielnicy podjęła Uchwałę Nr XII/15/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ujęcia ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2017. Są to zadania ;

 1. Uporządkowanie terenu po zburzeniu pomniku Janka Krasickiego przy ul. Chełmońskiego 12.

 1. Poszerzenie ulicy Michałowskiego na odcinku od ul. P. Norblina do ul. VII Dwór.

 1. Remont nawierzchni całej ulicy Michałowskiego od ulicy VII Dwór do pętli przy budynku nr 47 i 50.

 2. Wykonanie instalacji odwadniającej na całej długości ulicy Paneckiego z wymianą nawierzchni jezdni i z wydzieleniem strefy dla pieszych po jednej stronie ulicy (jak na ulicy Doroszewskiego)

 1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Abrahama na odcinku od ul. Polanki do parkingu pod lasem.

 1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piotra Norblina po obu stronach ulicy.

 1. Wykonanie jednego porządnego chodnika z kostki brukowej na ul. Gryglewskiego na odcinku od ul. Siemiradzkiego do ul. Chełmońskiego.

 1. Wykonanie nowej drogi z kostki brukowej o długości 110 mb. i szer. 8 m. z wydzieleniem pasa na miejsca postojowe na działce nr 583 i 584/1 w obrębie nr 12 (odcinek od ul. Abrahama do ul. Doroszewskiego).

 1. Wykonanie 12 nowych miejsc postojowych z kostki brukowej wzdłuż ul. Abrahama w obr. nr 12 działka nr 584/2 wysokości kortów tenisowych.

 1. Naprawa schodów usytuowanych w strefie buforowej wejść do TPK przy ul. P. Norblina róg ul. Orłowskiego (obr. nr 29, działka nr 274 i 272/1).

Zarząd Dzielnicy VII Dwór w zakresie prawidłowej realizacji zadań i obowiązków wynikających z § 28 – 32 Statutu ;

 • Odbył 12 posiedzeń w tym tylko 3 posiedzenia w pełnym w składzie Zarządu, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy, sporządzano projekty uchwał na kolejne sesje, pisma do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegium dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych przez UMG.

 • Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Urząd Miasta Gdańska w roku 2016 umożliwił naszym mieszkańcom, którzy nie posiadają komputera lub internetu na elektroniczne głosowanie na dzielnicowe i ogólnomiejskie projekty do Budżetu Obywatelskiego-2017 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15A.

 • Zarchiwizował całą korespondencję za rok 2016 w wersji papierowej i elektronicznej.

 • Rejestrowano szczegółowo całą korespondencję Rady Dzielnicy przychodzącą i wychodzącą w tym;

1). Pisma przychodzące różnego rodzaju – 46, z czego 21 – to odpowiedzi na pisma wysłane przez Zarząd.

2). Pism wychodzących sporządzone przez Zarząd - łącznie 135 w tym:

- odpowiedzi na otrzymane pisma z zewnątrz – 19.

- zaproszenia do darczyńców, partnerów i mieszkańców – 31.

- zapytania ofertowe – 3.

- protokoły zdawczo-odbiorcze i specyfikację – 3.

- zawiadomienia do instytucji i Straży Miejskiej – 7.

- pisemne wyjaśnienia do UMG i BRMG – 3.

- zlecenia na wykonanie usług związanych z organizacją festynów – 4.

- notatki służbowe ze spotkań – 3.

W dalszym ciągu kontynuujemy bardzo dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. dr Mirosławem Parackim, z Dyrektorami ZKPiG nr 26 w Gdańsku – mgr Jackiem Mielewczykiem i mgr. Adamem Władkiem. W roku 2016r nawiązano również dobrą współpracę z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska oraz z Dzielnicowymi Strażnikami Miejskimi z III Referatu we Wrzeszczu i I Referatu z Przymorza.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy napotykał na różne utrudnienia i bariery, ale w większości spotykał się z życzliwością i uznaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska i podległych mu jednostek. Nie obyło się bez popełnienia błędów, dlatego uważnie wysłuchiwaliśmy uwag i rad w celu wyeliminowania ich w przyszłości.

Na szczególne podziękowanie zasługują Radni dzielnicy, którzy aktywnie włączali się w pracę społeczną przy organizacji festynów, wycieczek oraz dodatkowych dyżurów podczas głosowania nad projektami do Budżetu Obywatelskiego-2017.

W okresie od maja do końca roku 2016 Zarząd nie sporządzał żadnych uchwał z powodu braku współpracy ówczesnej przewodniczącej Rady z Zarządem Dzielnicy. Osoba ta wyraźnie zabroniła przewodniczącemu Zarządu opracowywania projektów uchwał i sporządzania pism na zewnątrz. Przewodniczący Zarządu wspólnie z Zastępcą Przewodniczącego Zarządu znając zakres zadań wynikających z § 28 i § 32 ust. 1 Statutu, nadal współpracowali z Urzędem Miasta, Biurem Rady Miasta Gdańska, Jednostkami organizacyjnymi miasta oraz ze Strażą Miejską, wykonując statutowe obowiązki na rzecz dzielnicy i mieszkańców. Efekty tej pracy są już widoczne w naszej dzielnicy.

Mimo rzucanych nam kłód pod nogi, uważamy działalność Zarządu Dzielnicy w roku 2016 za bardzo udaną. Rok był pracowity, chociaż wiemy, że oczekiwania mieszkańców były większe. Z roku na rok, zdobywamy coraz większe zaufanie mieszkańców i dlatego należy w dalszym ciągu kontynuować integrację, organizowanie imprez dzielnicowych i wyjazdów grupowych. Przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Dzielnicy w dniu 28 czerwca 2015 r. było również dowodem na potrzebę istnienia Rady i naszej działalności.

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, jako zgodny ze stanem faktycznym, poparty dokumentacją podpisują:

Kazimierz Stencel  (podpis nieczytelny)
Tomasz Zajkowski (podpis nieczytelny)

 Gdańsk, dnia 31 marca 2017 r.----------  2015 rok -----------

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

za rok 2015

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami) - ust. 1 - Do właściwości Zarządu należy: pkt 9) stanowi - „składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”, natomiast § 39 stanowi - „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.

Kadencja Rady Dzielnicy VII Dwór za lata 2011-2015 wygasła 16 stycznia 2015 r. i po tym terminie, na podstawie § 11 ust. 2 Statutu – Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy nowa Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady. W tym czasie funkcję w Zarządzie Dzielnicy VII Dwór pełnili;

 • Beata Łopatniuk – Przewodnicząca Zarządu
 • Kazimierz Stencel – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Biorąc pod uwagę brak nowej Rady i Zarządu w okresie od 16 stycznia do 15 lipca 2015 r sprawozdawczość z działalności Zarządu podzielono na dwa okresu półroczne, ponieważ podając wyniki za cały 2015 rok, wypaczyłyby prawdziwe osiągnięcia nowego Zarządu Dzielnicy w II półroczu 2015 roku

 I półrocze 2015 roku.

Zarząd mijającej kadencji, po wygaśnięciu kadencji Rady Dzielnicy, praktycznie działał w składzie jednoosobowym, ponieważ Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy VII Dwór wyłączyła się z pracy Zarządu i przestała się interesować problemami mieszkańców i dzielnicy. Ciężar obowiązków wynikających z zapisu § 31 ust. 3. Statutu Dzielnicy VII Dwór, przejął na siebie ówcześnie - Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Jednoosobowy skład Zarządu nie zwoływał posiedzeń Zarządu, ale sumiennie wykonywał zadania i obowiązki z korzyścią dla mieszkańców i dzielnicy, dokumentując w protokołach wykonane czynności jak;

 • archiwizowano całą dokumentację papierową i elektroniczną Rady i Zarządu Dzielnicy za lata 2011-2014.

 • sporządzono pisma w sprawach poprawy życia, porządku publicznego i bezpieczeństwa drogowego naszych mieszkańców do urzędów i instytucji (UMG, PSP, Straży Miejskiej, GOKF i ZDiZ w Gdańsku) – 13.

 • zgłoszono telefonicznie interwencji porządkowych do Straży Miejskiej i Policji – 9.

 • udzielono odpowiedzi pisemnych na otrzymane pisma z różnych instytucji - 7

 • sporządzono protokoły z wykonywanych czynności na rzecz mieszkańców i dzielnicy, oraz ze spotkań z kandydatami na Radnych i kandydatów do Komisji Wyborczej – 8


Na bieżąco realizowano zadania statutowe, rozmawiano z mieszkańcami w sprawie ogłoszonych wyborów do Rad Dzielnic na terenie Miasta Gdańska w dniu 22 marca 2015 roku.

Ponadto ;

 • brano czynny udział w spotkaniach organizowanych przez UMG dla Rad i Zarządów Dzielnic.

 • pozyskiwano nowych odważnych mieszkańców na kandydatów na Radnych dzielnicy i dla chętnych zorganizowano wspólną kampanię przedwyborczą do Rady Dzielnicy VII Dwór na dzień 22 marca 2015 r.

 • udzielano pomocy i organizowano kampanię wyborczą oraz prezentację zarejestrowanych kandydatów na Radnych dzielnicy w ostatnim tygodniu przedwyborczym.


Niestety, poświęcony czas i włożony wysiłek w kampanię wyborczą do wyborów Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 22 marca 2015 r. poszedł na marne, ponieważ troje kandydatów na Radnych dzielnicy pozyskanych przez Radną minionej kadencji na
7 dni przed wyborami wycofało z Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku swoje kandydatury i tym samym doprowadziły do odwołania przeprowadzenia wyborów. Liczba pozostałych zarejestrowanych kandydatów na Radnych stanowiła 15 osób – tyle co liczy skład Rady a więcej nie można było dokonać wyboru. 

O wycofaniu się kandydatów na Radnych na tydzień przed wyborami, nikt z pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku i z Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku wcześniej nie poinformował pozostałych zarejestrowanych kandydatów na Radnych dzielnicy ani Zarządu Dzielnicy. Dopiero dwa dni przed samymi wyborami tj. w piątek dnia 20 marca 2015 r o godzinie 12:55, Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku zaczęła telefonicznie zawiadamiać kandydatów na radnych dzielnicy VII Dwór (i to nie wszystkich kandydatów) informując ich o odwołaniu przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 22 marca 2015 roku.

Mieszkańców już nikt nie był wstanie o tym poinformować, bo ulotki zostały wcześniej doręczone i plakaty rozwieszone. Obwieszczeń wyborczych i informacji wokół lokalu wyborczego (budynek Szkolny) Miejska Komisja Wyborcza od 16 marca 2015r do dnia wyborów 22.03.2015 r włącznie - nie usunęła, wprowadzając tym samym w błąd wyborców.


Wyborcy naszej dzielnicy byli wprost oburzeni taką postawą urzędników wobec podatników i na przekór takiemu traktowaniu udowodnili wszystkim, że potrafią walczyć o swoje prawa i godność. Przy poparciu ks. Proboszcza naszej Parafii i mieszkańców, 9-ciu osobowa grupa aktywistów włącznie z Z-cą  Przewodn. Zarządu Dzielnicy VII Dwór w ciągu 6 dni zebrała 507 podpisów poparcia mieszkańców, przy wymaganej liczbie 374, z tego nieważnych podpisów było 27. 

W dniu 30 marca 2015 roku, o godz. 8:15 za pokwitowaniem złożono w Urzędzie Miasta Gdańska wniosek do Prezydenta Miasta Gdańska o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór.

Kolejne wybory Prezydent Miasta Gdańska wyznaczył przed upływem 90 dni od daty złożenia wniosku tj. na dzień 28 czerwca 2015 r. Ruszył nabór kandydatów na Radnych i zgłosiło się oraz zarejestrowano - 25 kandydatów na Radnych dzielnicy, tj o 7-dem kandydatów więcej niż w poprzedniej nie udanej turze, co świadczyło determinacji naszego społeczeństwa.

II półrocze 2015 roku.

Po wyborach i po złożeniu w dniu 15 lipca 2015 r ślubowania przez nowo wybranych Radnych dzielnicy w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, odbyło posiedzenie I sesji Rady Dzielnicy na której zostały wybrane organy nowej Rady Dzielnicy i nowego Zarządu Dzielnicy.


W skład organów Rady Dzielnicy VII Dwór zostały wybrane;

 • Barbara Kaczmarek – Przewodnicząca Rady

 • Elżbieta Kwiatkowska – Zastępca Przewodniczącej Rady

Do Zarządu Dzielnicy VII Dwór zostali wybrani;

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Tomasz Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 • Krzysztof Perzyński – Członek Zarządu

Zarząd Dzielnicy w II połowie 2015 r, wykonując zadnia wynikające z podjętej Uchwały Nr IV/10/15 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 25 sierpnia 2015 r. wykonał niżej wymienione zadania;

 1. Sfinansowano dożywienie 10 uczniów z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku ul. VII Dwór nr 6 - za kwotę 2000 zł.

 2. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w postaci e-booków dla uczniów z Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 26 ul. VII Dwór 6 - za kwotę 1500 zł.

 3. Zorganizowano festyn dzielnicowo-parafialny w dniu 12 września 2015 r oraz zakupiono 6 termosów na gorące napoje i namiot na różne imprezy dzielnicowe organizowane przez Radę Dzielnicy – za łączną kwotę 3205 zł.

 4. Zorganizowano wyjazd rekreacyjny dla mieszkańców autokarem w bory Tucholskie połączony z grzybobraniem – za kwotę1300 zł.

 5. Zakupiono czarny słonecznik i knedle tłuszczowe na zimę dla dziko bytujących i zimujących ptaków leśnych – za kwotę 500 zł.

 6. Sfinansowano wykonanie 13 sterylizacji wolno bytujących kotek na kwotę 1200 zł.

 7. Dokonał zakupu paczek świątecznych dla osób najbardziej potrzebujących – za kwotę 2000 zł.

 8. Zorganizowano wieczerzę wigilijną dla rodzin, osób samotnych i potrzebujących - za kwotę 1000 zł.


Na podstawie
Uchwały Nr V/12/15 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 15 października 2015r., zrealizował kolejne zadania;

 1. Sfinansowano zakup i montaż ogrodzenia dla kocich dwóch stołówek w pobliżu nasypu PKM – za kwotę 1.500 zł.

 2. Sfinansowano za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG zakup trzech kamer cyfrowych i rejestratora oraz wykonanie monitoringu miejscowego w rejonie budynku ul. Abrahama 15A i bankomatu - za kwotę 3.705 zł.


Ponadto na podstawie Uchwały Nr III/9/15 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 5 sierpnia 2015 r. Zarząd nadzorował realizację budowy placu do ćwiczeń na wolnym powietrzu na działce nr 405/4, przy współpracy z Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy STRZYŻA. Projekt był realizowany przez Forum Rad Dzielnic w Gdańsku w ramach corocznego konkursu na plac zabaw i finansowany z budżetu Miasta - za kwotę 50 tys. złotych.


Zarząd Dzielnicy w drugim półroczu 2015 r. wykonując zadnia i obowiązki wynikające z przepisów § 28 – 32 i § 38 i 39 Statutu -
zwołał 10 posiedzeń Zarządu Dzielnicy na których wypracowywano strategię realizacji zadań wynikających z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy, sporządzano projekty uchwał na kolejne sesje,

 • opracowywano druki do zgłaszania wniosków przez mieszkańców do projektu budżetu Rady na 2015 rok.
 • sporządzono pismo do UMG – 6

 • sporządzono pism do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – 8

 • sporządzono pism do Biura Rozwoju Gdańska – 3

 • Sporządzono pismo do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej – 1.

 • sporządzono pism z zawiadomieniem o popełnieniu wykroczeń porządkowych – 3.

 • sporządzono pism do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 – 2.

 • sporządzono pism do darczyńców – 3.

 • sporządzono pismo do Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku – 1.

 • sporządzono pism do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku – 2

 • sporządzono pism do Radnych dzielnicy – 3.

 • sporządzono pismo do Biura Rady Miasta Gdańska – 1.

 • przekazano podziękowania darczyńcom i partnerom w organizacji wieczerzy wigilijnej – 4.

Nawiązaliśmy dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. dr Mirosławem Parackim oraz z Dyrektorem ZKPiG nr 26 w Gdańsku – mgr Jackiem Mielewczykiem i na tym nie zaprzestaniemy.

Pomimo krótkiego czasu na realizację zadań związanych z gospodarką finansową za 2015 r. - przy przeprowadzeniu wszystkich etapów konsultacji społecznej, zrealizowane zostały wszystkie projekty i zadania w terminie do końca 2015 roku. W okresie
sprawozdawczym napotykaliśmy na różne utrudnienia i bariery, ale spotykaliśmy się również z życzliwością i uznaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska i podległych mu Instytucji. Nie obyło się bez popełnienia błędów, dlatego uważnie wysłuchiwaliśmy uwag i rad w celu eliminowania popełniania błędów w przyszłości.


Reasumując; - II-gie półrocze 2015 r działalności Zarządu Dzielnicy w nowym składzie uważamy za udane i bardzo pracowite, chociaż wiemy, że jest to kropla potrzeb w morzu. Zdobywamy coraz większe zaufanie naszych
mieszkańców, dlatego należy kontynuować integrację mieszkańców poprzez organizowanie imprez i grupowych wyjazdów. Dowodem takim było zjednoczenie mieszkańców w walce o przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Dzielnicy w dniu 28 czerwca 2015 r, które zaowocowały wzrostem o 25 % przyznania środków finansowych dla Dzielnicy VII Dwór na cele statutowe przez całą kadencję 2015-2019.


Po zapoznaniu się z treścią protokołu, jako zgodny ze stanem faktycznym, poparty dokumentacją podpisują:

Kazimierz Stencel - podpis nieczytelny
Tomasz Zajkowski - podpis nieczytelny
Krzysztof Perzyński - podpis nieczytelny      
                                                                                                                                                                        
Gdańsk, dnia 12 lutego 2016r.

 

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja