Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozd. Zarządu 2019-2024

III  KADENCJA  RADY  DDZIELNICY  VII  DWÓR 2019 - 2024

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

za rok 2019

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami) – składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”, natomiast § 39 stanowi - „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.


II Kadencja Rady Dzielnicy VII Dwór za lata 2015-2019 wygasła 16 stycznia 2019 r. i po tym terminie, na podstawie § 11 ust. 2 Statutu – Zarząd działa nadal do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy nowa Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady.


W tym czasie funkcję w Zarządzie Dzielnicy VII Dwór pełnili:

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Tomasz Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 • Krzysztof Perzyński – Członek Zarządu


Biorąc pod uwagę że Zarząd Dzielnicy pomiędzy kadencjami (od 16 stycznia do 10 kwietnia 2019 r) pełnił rolę wyłącznie organu wykonawczego, postanowiono sprawozdawczość z działalności Zarządu podzielić na dwa okresy półroczne. Podając scalone wyniki za cały 2019 rok, wypaczyłyby prawdziwe osiągnięcia nowego Zarządu Dzielnicy w III kadencji.

 

I półrocze 2019 roku.


Zarząd Dzielnicy mijającej kadencji, po wygaśnięciu II kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór, praktycznie działał w składzie jednoosobowym, ponieważ Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór po ustaniu II kadencji Rady wyłączył się z pracy Zarządu a Członek Zarząd – Krzysztof Perzyński od dnia 10 lutego 2016 roku całkowicie wyłączył się z pracy Rady i Zarządu. Był nieobecny.


Ciężar obowiązków całego Zarządu wynikających z zapisu § 32 Statutu Dzielnicy, przejął na siebie – Przewodniczący Kazimierz Stencel.


Jednoosobowy skład Zarządu nie zwoływał posiedzeń Zarządu, a jedynie sporządzał protokoły z wykonywanych czynności i sumiennie wykonywał statutowe zadania i obowiązki wobec mieszkańców i dzielnicy, wykonując miedzy innymi:

 • archiwizację całej dokumentacji (papierową i elektroniczną) Rady i Zarządu Dzielnicy za lata 2015-2019.

 • sporządzono pisma do urzędów, instytucji i jednostek organizacyjnych Miasta (UMG, PSP, Straży Miejskiej, GOKF i GZDiZ) w sprawach niezwłocznych tj; porządkowych i bezpieczeństwa drogowego naszych mieszkańców – 28.

 • zgłoszono telefonicznie interwencji porządkowych do Straży Miejskiej i Policji – 8.

 • udzielono odpowiedzi pisemnych na otrzymane zapytania różnych instytucji – 5

 • sporządzono protokoły z wykonywanych czynności na rzecz dzielnicy, ze spotkań z kandydatami na Radnych i kandydatów do Komisji Wyborczej – 6

Na bieżąco realizowano zadania statutowe, rozmawiano z mieszkańcami w sprawie ogłoszonych wyborów do Rad Dzielnic jakie zaplanowano na terenie Miasta Gdańska na dzień 24 marca 2019 roku.

Ponadto ;

 • brano czynny udział w spotkaniach organizowanych przez BRMG i UMG dla Rad i Zarządów Dzielnic.

 • pozyskiwano nowych odważnych mieszkańców na kandydatów na Radnych dzielnicy a chętnym udzielano pomocy i zorganizowano w ostatnim tygodniu przedwyborczym wspólnej kampanii przedwyborczej do Rady Dzielnicy VII Dwór z prezentacją zarejestrowanych 16 kandydatów na Radnych dzielnicy.

Niestety, poświęcony mój czas i włożony wysiłek wspólnie z kandydatami w kampanię do wyborów Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 22 marca 2019 r. starała się zmarnować jedna kandydatek na Radną Dzielnicy poprzez zerwanie z drzwi wejściowych do siedziby Rady i zniszczenie plakatu z prezentacją i podobiznami 16 kandydatów na Radnych Dzielnicy, naruszając tym samym przepisy kodeksu wykroczeń i Kodeksu Wyborczego. Fakt ten zgłosiła mieszkanka dzielnicy i po przejrzeniu przez pracownika WBiZK monitoringu obiektu przy ul. Abrahama 15a, zgłoszenie potwierdziło się. Zobowiązany do reakcji w takiej sprawie zabezpieczony materiał dowodowy (zapis video) dostarczono do Policji Komisariatu IV w Oliwie oraz złożono zawiadomienie o wykroczeniu. Postępowanie po prawie 4-miesiącach zamknięto bez ukarania sprawcy.

Mimo powyższych incydentów na ul. Abrahama i Michałowskiego, wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 24 marca 2019 roku odbyły się. Sprawiedliwość wygrała. Mieszkańcy wybrali 15 Radnych Dzielnicy wśród nich jest sprawca zrywania plakatu.

 

II półrocze 2019 roku.

Po wyborach w dniu 10 kwietnia 2019r odbyło się uroczyste ślubowanie w Nowym Rauszu Miejskim a po nim odbyła się I inaugurująca sesja Rady Dzielnicy VII Dwór na której dokonano wyboru nowych władz Rady i Zarząd Dzielnicy VII Dwór.

Radni wybrali Zarząd Dzielnicy w dwuosobowym składzie :

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Bartłomiej Milanowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu


Zarząd Dzielnicy VII Dwór
realizując zadania nakreślone przez Radę Dzielnicy VII Dwór i Statut na podstawie podjętych Uchwał: Nr III/9/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 27 maja 2019 r. i nr V/16/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 29 sierpnia 2019 r. wykonał następujące zadania - za łączną kwotę 38 350,00 zł ;

 1. Piknik rodzinny połączony z Dniem sąsiadów we współpracy z Gd. Oś. Prom. Zdr. w Gdańsku i z Fundacją dla dzieci z białaczką tzw. „NARZĘDZIOWNIA” z Gdańska. Oprawę artystyczno-rozrywkową wykonała przez Agencja Eventowa PAM.

 2. Dwóch Wycieczek autokarowych dla mieszkańców w tym:

- do Parku Miniatur, Olbrzymów i Gracik w Stryszej Budzie.

- całodniowa do Muzeum Haftu Kaszubskiego w Żukowie, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i do Gospodarstwa Agro-turystycznego z hodowlą strusi w Garczynie - połączony z pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem.

 1. Piknik rodzinny połączony z odpustem w naszej parafii na placu przy kościele.

 2. Zakupiono dwadzieścia krzeseł składanych na pikniki i festyny.

 3. Zakupiono duży o dł. 6 m. namiot/pawilon na pikniki i festyny.

 4. Zakupiono 3 nowe gabloty wolnostojące.

 5. Zakupiono 8 ławek parkowych z oparciem, które zostały zamontowane na gruncie Skarbu Państwa lub miasta Gdańska.

 6. Zakupiono i zamontowano siatkę do tenisa ziemnego na boisku przy ul. Michałowskiego.

 7. Przeprowadzono konserwację monitoringu dzielnicowego przy ul. Abrahama 15a. ul. P. Norblina 23 i Michałowskiego 37.

 8. Zakupiono 18 paczek świątecznych dla mieszkańców będących w potrzebie,

 9. Zorganizowano wspólnie z ks. Proboszczem wigilię dla mieszkańców z wspólnym kolędowaniem i dzieleniem się opłatkiem,

Utworzono rezerwę finansową w kwocie 20 308,00 zł, którą Rada planuje dodatkowo wykorzystać w 2020 r, na modernizację parkingu przy ul. Chełmońskiego.

Zarząd współdziałał i wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia oraz poprawy stanu sanitarnego w obrębie boiska osiedlowego ul. Michałowskiego poprzez ustawienie TOI-TOI. Współdziałał z dzielnicowymi Straży Miejskiej i Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy.

Ponadto zgodnie z zakresem swoich obowiązków Zarząd :

 • Odbył 10 posiedzeń, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy.

 • Sporządzał projekty uchwał na kolejne sesje, formułował i przesyłał do Prezydenta Miasta opinie i wnioski oraz różnego rodzaju pisma do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegiach dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych przez BRMG i UMG.

 • Sporządził 6 wniosków z priorytetowymi projektami dla dzielnicy w celu ujęcia ich do Bazy Inwestycji Priorytetowych i wykonania z budżetu Miasta na roku następny.

 • Wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta Gdańska o utworzenie dla naszych mieszkańców nie posiadających komputera i internetu punktu do głosowania na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskie 2020 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15A oraz salce Papieskiej przy ul. Abrahama 38.

 • Prowadził szczegółową rejestrację korespondencji przychodzącej do i wychodzącej z Rady Dzielnicy w tym;

1). Pisma przychodzące różnego rodzaju – 107,

2). Pisma wychodzące sporządzone przez Zarząd - łącznie 86 w tym:

 • zaproszeń na spotkania, pikniki, wigilię dla mieszkańców – 24

 • podziękowań dla partnerów i współorganizatorów pikników – 6


 • inne - 56

W okresie sprawozdawczym udało się utrzymać dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. prał. dr Mirosławem Parackim, Wydziałami UMG i z poszczególnymi działami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Wodami Gdańskimi, GIWKiem oraz z Dzielnicowymi Strażnikami Miejskimi z I Referatu Gd-Przymorze.

Zarząd Dzielnicy w swojej codziennej pracy nie napotkał na utrudnienia czy bariery podczas załatwiania spraw służbowych, a wręcz spotkał się z uprzejmością, życzliwością i uznaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek. Nie odbyło się rzecz jasna bez potknięć, wpadek i popełnienia błędów. W uwagi i rady uważnie się wsłuchiwano w celu wyeliminowania popełnienia błędów na przyszłość.

Zarząd Dzielnicy, uważa rok 2019 za bardzo pracowity i swoją działalności za bardzo udaną, chociaż wiemy, że oczekiwania mieszkańców były większe lecz budżet Rady na rok 2019 i w następnych latach nie zwiększy się a wręcz z roku na rok będzie się kurczył o pomad 1000 zł i mając to na uwadze gospodaruje tak, aby zrealizować jak najwięcej potrzeb dzielnicy i mieszkańców.

Wszystkim Radnym i Mieszkańcom dzielnicy za wszelką pomoc i pracę społeczną na rzecz naszej dzielnicy, Zarząd Dzielnicy serdecznie dziękuję i liczy, że dalsza współpraca z mieszkańcami będzie jeszcze lepsza.

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartą dokumentacją - podpisują:
Pieczęć i nieczytelne podpisy Przewodniczacego Zarządu i Zastepcy Przewodnczącego Zarządu Dielnicy VII
 Dwór

Gdańsk, dnia 8 styczeń 2020 r.

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja