Rada Dzielnicy VII Dwór

Sprawozd. Zarządu 2019-2024

III  KADENCJA  RADY  DDZIELNICY  VII  DWÓR 2019 - 2024--------  ***  --------


Gdańsk, dnia 30 marca 2022 r.
 

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

za rok 2021
 

 

Podstawa prawna: Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami) – do obowiązków Zarządu Dzielnicy należy składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”. Natomiast § 39 Statutu Dzielnicy stanowi, ze -„Rada i Zarząd Dzielnicy do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.
 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy pracował w składzie dwuosobowym (Uchwała Nr 1/4/2019 i Nr 1/5/2019 Rady Dzielnicy z dnia 10 kwietnia 2019 roku) :

 

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Bartłomiej Milanowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 

Na podstawie zadań, nakreślonych w roku 2021 przez RD uchwałami: Nr XIII/31/21 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 25 lutego 2021 roku i Nr XIII / 32 / 21 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 25 lutego 2021 roku oraz zgodnie z zakresem obowiązków wynikających ze Statutu Dzielnicy VII Dwór, Zarządu Dzielnicy wykonał następujące zadania:
 

 

Sporządził wniosek o uruchomienie środków finansowych na:
 

 

 • wykonanie nowych trybun przy boisku osiedlowym przy ul. Michałowskiego – za kwotę 35 500 zł ze środków finansowych RD za rok 2021.

 • zakup i ustawienie 8 ławek z oparciem na boisku po przeciwnej stronie trybun – za kwotę 8 000 zł.

 • zakup 1-tablicy ogłoszeń ogólnodostępnej dla mieszkańców – kwota 1 800 zł.

 • zorganizowanie przez MOPR w Gdańsku spotkania wigilijnego dla mieszkańców z kolędowaniem za kwotę 3 200 zł.

 • utrzymanie monitoringu dzielnicowego ul. Abrahama 15a – za kwotę 600 zł.

 • sporządzono projekt uchwały na otrzymanie dodatkowych środków finansowych z rezerwy 2020 roku na dofinansowanie wykonania trybun (pkt. 1) – w kwocie 24 529 zł.

 

Wszystkie zadania podjęte uchwałą Rady Dzielnicy VII Dwór w roku 2021, decyzją Urzędu Miejskiego w Gdańsku zostały skierowane do realizacji Jednostkom organizacyjnym Miasta i Wydziałom UMG w celu wykonania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami o przetargach i konkursach.
 

 

Pandemia panująca w 2021 roku spowodowała duże zmiany na rynku pracy, usług i cen towarów, w wyniku których wykonanie trybun podrożało o prawie 150% i na dopłatę RD nie posiadała środków finansowych dlatego odstąpiono od realizacji zadania.
 

 

Biorąc pod uwagę, że nie było już możliwości wykonania nowych trybun, w porozumieniu z Prezydium RD, Zarząd odstąpił od inwestycji zakupu 8 ławek na tym boisku, ponieważ trybuny i ławki miały współgrać ze sobą i tworzyć jedną całość.
 

 

Nie została również zakupiona dla Mieszkańców ogólnodostępna tablica ogłoszeń, ponieważ Jednostka organizacyjna Miasta (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni) odpowiedzialna za realizację zadania odmówiła zakupu tablicy z uwagi na obowiązującą uchwałę z 2020r podjętą przez Radnych Miasta Gdańska obecnej kadencji „o zakazie umieszczenia reklam na terenie Miasta Gdańska”. Odwołania Zarządu Dzielnicy w tym temacie nie odniosły skutku.

 

Zarząd Dzielnicy w 2021 roku z otrzymanych środków finansowych na działalność statutową w kwocie 57 725,00 zł zrealizował jedynie 2 zadania za łączną kwotę 3 800,00zł. Są to:
 

 

 • Przy współpracy z MOPR w Gdańsku - „Wigilię na wynos” dla mieszkańców za kwotę 3 200,00 zł.

 

 • Konserwację i utrzymanie monitoringu przy ul. Abrahama 15a za kwotę 600,00 zł.

 

Natomiast w sprawie niewykorzystanego budżetu RD w kwocie 53 926,00 zł, na wniosek ZD, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę o utworzeniu rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury w postaci wykonania nowoczesnej siłowni zewnętrznej na terenie zagospodarowania Strefy Buforowej - Zad nr 1 przy ul. Abrahama.
 

 

W okresie sprawozdawczym, Zarząd Dzielnicy wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia i poprawy stanu sanitarnego i na jego wniosek Gdański Zarząd Schronisk i Sportu Szkolnego w obrębie boiska osiedlowego ul. Michałowskiego ustawił TOI-TOI dla osób uprawiających sport i wypoczywający mieszkańców.
 

 

Zgodnie z zakresem obowiązków statutowych, Zarząd Dzielnicy VII Dwór:
 

 

 • Odbył 10 posiedzeń, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy.

 • Sporządzał projekty uchwał, formułował i przesyłał do Wydziałów Urzędu Miasta w Gdańsku opinie, wnioski i uwagi oraz różnego rodzaju pisma i odpowiedzi do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegiach dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych on-line przez Biuro Rady Miasta Gdańska i Urząd Miasta Gdańska.

 

 • Sporządził 2 kompletne wnioski z projektami dla dzielnicy w celu ujęcia ich z budżecie RDz i Budżecie Obywatelskim na następny 2022 rok.

 

 • Prowadził szczegółową rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Rady Dzielnicy.

 

Pomimo obowiązujących restrykcji rządowo-sanitarnych w okresie sprawozdawczym udało się utrzymać dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. prał. dr Mirosławem Parackim, z Wydziałami UMG i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Wodami Gdańskimi, GIWK-iem jak również z Panią dzielnicową Straży Miejskiej z I Referatu Gd-Przymorze.
 

 

Z powodu ograniczeń, utrudnień i barier w codziennej pracy, Zarząd Dzielnicy napotkał na utrudnienia i bariery podczas załatwiania spraw służbowych poprzez nieodbieranie stacjonarnych telefonów służbowych (nr tel. komórkowych służbowych nie podano RD), co wręcz spowodowało codzienne czasochłonne czytanie i pisanie maili oraz udzielanie pisemnych odpowiedzi wydłużając tym samym czas, który mógłby być poświęcony rodzinie i rekreacji.
 

 

Nie odbyło się rzecz jasna bez potknięć, wpadek i błędów popełnianych w wyniku pospiechu lub braku czasu. Bardzo dziękujemy kierownikowi Pawłowi Kordowskiemu i całemu zespołowi BRDiWM za uwagi, pomoc i doradztwo, które zobowiązują do większej staranności przy sporządzaniu dokumentacji.
 

 

Biorąc pod uwagę ciężki rok działalności wynikający z Sars-Cov-19 i Omikronu, Zarząd Dzielnicy uważa rok 2021 za pracowity i swoją działalności uważa za udaną, chociaż jest świadom, że oczekiwania mieszkańców były większe.
 

 

Za wszystko, co było możliwe do zrealizowania w roku sprawozdawczym oraz za wszelką pomoc i pracę społeczną na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy, Radnym i Mieszkańcom Proboszczowi naszej parafii ks. Prał. dr Mirosławowi Parackiemu serdecznie dziękujemy i liczymy, że dalsza współpraca będzie nadal trwała.
 

 

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartego dokumentacją – podpisują:--------  ***  --------
 
SPRAWOZDANIE


z działalności Rady Dzielnicy VII Dwór

za rok 2021
 

 

Na podstawie § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. Zmianami) - „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.
 

 

Rada Dzielnicy VII Dwór w 2021r pracowała w 15-osobowym składzie pod przewodnictwem Przewodniczącego RD - Sławomira Jabłońskiego i jego zastępczyni - Krystyny Zaremba-Słomka w okresie zakazów bądź ograniczeń możliwości gromadzenia się i zwoływania sesji w siedzibie RD z powodu pandemii SARS-CoV 19.
 

 

W ramach obowiązków statutowych i potrzeb dzielnicowych, RDz w roku sprawozdawczym wykonała:
 

 

Zwołano sesji – 3, w tym, wszystkie na podstawie przepisów ustawy „TARCZA I” – korespondencyjnie na których przyjęto 5 uchwał:
 

 

- w sprawie podziału środków finansowych i dofinansowania projektów na 2019 rok – 1,

 

- w sprawie dofinansowania projektu budowy trybun - w kwocie 24 529,00 zł – 1,

 

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Dzielnicy VII Dwór za rok 2020 – 1,

 

- w sprawie konsultacji społecznych do budżetu Rady – 1,

 

- w sprawie zmiany uchwały o podziale środków finansowych i utworzeniu rezerwy celowej

 

w kwocie 53 926,00 zł - 1
 

 

Stwierdzono nieważność podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy VII Dwór – 0.
 

 

Przy podejmowaniu uchwał o podziale środków finansowych na działalność statutową w 2021 roku – Rada Dzielnicy kierowała się pomysłami i projektami zgłoszonymi przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych do budżetu RDz na 2021r oraz potrzebą zjednoczenia i integracji mieszkańców naszej dzielnicy.
 

 

Otrzymane środki finansowe w roku 2021 na działalność statutową Rady stanowiły w kwotę 57 725,00 zł, którą w większe mierze przeznaczono na zrealizowanie projektów, które były możliwe do wykonania przez Jednostki organizacyjne Miasta Gdańska w dobie pandemii i obowiązujących rozporządzeń rządowych i sanitarnych jak również wytycznych samorządu Miasta.

 

Były to:

 

 • Budowa nowych trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego – za kwotę 35 500 zł + rezerwa celowa (niewykorzystane środki finansowe z 2020r) w kwocie 24 529,00 zł.

 • Zakup i ustawienie 8 ławek z oparciem na boisku po przeciwnej stronie trybun – za kwotę 8 000 zł.

 • Spotkanie wigilijne z kolędowaniem dla mieszkańców – kwota 3 200 zł.

 • Utrzymanie monitoringu dzielnicowego ul. Abrahama 15a – kwota 600 zł.

 • Zakup 1-tablicy ogłoszeń ogólnodostępnej dla mieszkańców – kwota 1 800 zł.

 • Rezerwa - kwota 8 626,00 zł.

 

Decyzją Urzędu Miasta Gdańska, realizowanie wszystkich projektów Rad Dzielnic w roku 2021 zlecono podległym sobie Jednostkom organizacyjnym i Wydziałom (GZDiZ, DRMG, MOPR, WBiZK UMG), które zwlekały z przystąpieniem do przetargów i ich realizacją ponad 6 m-cy od złożenia wniosków o uruchomienie środków finansowych w systemie elektronicznym WITKAC.
 

 

W międzyczasie (od lutego do lipca 2021r) 2-3 krotnie wzrosły ceny towarów i usług i okazało się, że przeznaczone środki finansowe przez RD były niewystarczające a rezultacie odstąpiono od ich zrealizowania.

 

Żeby niewykorzystane środki finansowe RD nie przepadły, Rada Dzielnicy podjęła uchwały jednogłośnie, żeby wszystkie niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 53 926,00 zł przeznaczyć do rezerwy celowej na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury w roku 2022 – np. wykonanie siłowni zewnętrznej przy okazji zagospodarowania Strefy Buforowej – Zad 1, przy ul. Abrahama w Gdańsku.
 

 

W roku 2021 zrealizowano tylko dwa projekty za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy. Są to:
 

 

 • Wigilia na wynos” dla mieszkańców potrzebujących, zorganizowana przy pomocy MOPR w Gdańsku i ks. Proboszcza naszej parafii - za kwotę 3 200 zł.

 

 • Wykonano naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego przy ul. Abrahama 15 – za kwotę 600,00 zł.

 

Rada Dzielnicy VII Dwór liczy 15 Radnych. Frekwencja Radnych w roku 2021 w trybie wyłącznie korespondencyjnym na wszystkich sesjach - wyniosła 60 a na dyżurach 18,03 %. Imienny wykaz Radnych Dzielnicy uczestniczących w sesjach zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu dzielnicy, dostępny jest na stronie internetowej www.radadzielnicyviidwor.pl.tl w zakładce Frekwencja Radnych III kadencji.
 

 

Korzystając z okazji, dziękuję mieszkańcom i radnym, za udział w konsultacjach społecznych do budżetu RD na rok 2022 i społeczną postawę na rzecz ładu i porządku dzielnicy, która po interwencji Straży Miejskiej przyczyniła się w dużej mierze do poprawy porządku w dzielnicy.
 

 

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartego dokumentacją – podpisują:--------  ***  --------
 

Gdańsk, dnia 25 marca 2021 r.
 

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

za rok 2020
 

 

Podstawa prawna: Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami) – do obowiązków Zarządu Dzielnicy należy składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”. Natomiast § 39 Statutu Dzielnicy stanowi, ze -„Rada i Zarząd Dzielnicy do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.
 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy pracował w składzie dwuosobowym:

 

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Bartłomiej Milanowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 

Na podstawie zadań, nakreślonych w roku 2020 przez Radę Dzielnicy VII Dwór oraz na podstawie w podjętych Uchwał Nr VII/18/20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 23 stycznia 2020 roku, Nr IX/25/20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 7 maja 2020 r oraz Nr XII / 30 / 20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 28 grudnia 2020 r i Statutu Dzielnicy VII Dwór, Zarządu Dzielnicy wykonał następujące zadania - za łączną kwotę 54 675,00

 

 1. Wykonano modernizację parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 za kwotę łączną 45 308,00 zł.

 2. Zakupiono 4 ławki parkowe z oparciem, które zostały zamontowane na gruncie Skarbu Państwa lub miasta Gdańska przy ul. Macierzy Szkolnej i Polanki za kwotę 3 567,00 zł.

 3. Wykonano Konserwację i utrzymanie monitoringu wizyjnego przy ul. Abrahama 15a za kwotę 1000,00 zł.

 4. Wykonano mycie i konserwacja ławek zakupionych z Budżetu Obywatelskiego i Rady Dzielnicy w minionych latach przy ul. Abrahama, Norblina, Chełmońskiego, Drożyny, Wita Stwosza za kwotę 1 800,00 zł.

 5. Zorganizowano w grudniu 2020r. wspólnie z ks. Proboszczem naszej parafii i z MOPR w Gdańsku wigilię dla mieszkańców na wynos za kwotę 3 000,00zł.

 

Natomiast zaplanowane przez Radę Dzielnicy VII Dwór zorganizowanie wycieczek i pikników dla mieszkańców (uchwała RDz Nr VII/18/20 z dnia 23 stycznia 2020 r) z uwagi na wprowadzone Rozporządzenia Rady Ministrów RP – Tarcza I i Tarcza II oraz w związku z tym podjętymi uchwałami Rady Dzielnicy VII Dwór Nr IX/25/20 z dnia 7 maja 2020r i uchwały Nr XII/30/20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 28 grudnia 2020 r. - odstąpiono od organizacji:

 

- Pikników rodzinnych dla mieszkańców

 

- Dwóch Wycieczek autokarowych dla mieszkańców w tym jednej do Łeby.

 

- Spacerów dla mieszkańców z kijkami Nordic Walking.
 

 

Przeznaczone i niewykorzystane środki finansowe na w/wym. projekty oraz zaplanowaną rezerwę na bieżące potrzeby w kwocie 3 196,00 zł postanowiono utworzyć tzw rezerwę celową o łącznej kwocie 24 529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy trybun przy boisku osiedlowych ul. Michałowskiego w 2021r.
 

 

Zarząd wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia i poprawy stanu sanitarnego i w obrębie boiska osiedlowego ul. Michałowskiego ustawiono TOI-TOI dla osób uprawiających sport.
 

 

Ponadto zgodnie z zakresem swoich obowiązków Zarząd Dzielnicy VII Dwór:

 

 • Odbył 10 posiedzeń, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy.

 • Sporządzał projekty uchwał na kolejne sesje, formułował i przesyłał do Prezydenta Miasta opinie i wnioski oraz różnego rodzaju pisma do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegiach dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych przez Biuro Rady Miasta Gdańska i Urząd Miasta Gdańska.

 

 • Sporządził 3 wnioski z projektami dla dzielnicy w celu ujęcia ich z budżecie RDz i Budżecie Obywatelskim na następny rok.

 

 • Wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta Gdańska z prośbą o spotkanie w dzielnicy „VII Dwór” z Panią Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandrą Dulkiewicz w celu poznania dzielnicy i problemów z którymi mieszkańcy borykają się od ponad 50 lat, które w warunkach pandemii w dniu 1 grudnia 2020r w zastępstwie Prezydenta Miasta p. Piotra Grzelaka i przedstawicieli Wydziałów UMG oraz Jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

 

 • Prowadził szczegółową rejestrację korespondencji przychodzącej do i wychodzącej z Rady Dzielnicy w tym;

 • Sporządził pisma do Wydz. UMG i Jedn. Org. Miasta oraz Straży Miejskiej - łącznie 36  

 

Pomimo obowiązujących restrykcji rządowo-sanitarnych w okresie sprawozdawczym udało się utrzymać dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. prał. dr Mirosławem Parackim, Wydziałami UMG i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Wodami Gdańskimi, GIWKiem oraz z dzielnicowymi Strażnikami Miejskimi z I Referatu Gd-Przymorze.
 

 

Zarząd Dzielnicy w swojej codziennej pracy w okresie pandemii napotkał na utrudnienia i bariery podczas załatwiania spraw służbowych poprzez nieodbieranie telefonów służbowych stacjonarnych (nr tel. komórkowych służbowych nie podano), co wręcz spowodowało codzienne czytanie wszystkich maili i udzielania pisemne odpowiedzi a tym samym wydłużało wolny czas, który mógł być poświęcony rodzinie i rekreacji.
 

 

Nie odbyło się rzecz jasna bez potknięć, wpadek i błędów popełnianych w wyniku pospiechu i braku czasu. Bardzo dziękujemy st. insp. Pawłowi Kordowskiemu za uwagi, pomoc i doradztwo, które zobowiązuje do większej staranności przy sporządzaniu dokumentacji.
 

 

Pomimo obowiązujących w roku 2020 wszystkich restrykcji i ograniczeń rządowych, Zarząd Dzielnicy uważa rok 2019 za pracowity i swoją działalności uważa za udaną, chociaż jest świadom, że oczekiwania mieszkańców były większe.
 

 

Za wszystko, co było możliwe do zrealizowania, oraz za wszelką pomoc i pracę społeczną na rzecz naszej dzielnicy, Radnym i Mieszkańcom Dzielnicy VII Dwór Zarząd Dzielnicy serdecznie dziękuję i liczy, że dalszą współpracę z mieszkańcami będzie jeszcze lepsza.
 

 

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartego dokumentacją – podpisują:


--------  ***  --------
 

 


SPRAWOZDANIE

 

z działalności Rady Dzielnicy VII Dwór

za rok 2020
 

 

Na podstawie § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. Zmianami) - „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.
 

 

Rada Dzielnicy VII Dwór d 1 stycznia do 20 lutego 2020 roku działała pod przewodnictwem radnej Ewy Stelmasiewicz-Wegnerowskiej i Zastępcy Przewodniczącej Rady - Krystyny Zaremba-Słomka a od 20 lutego 2020r 15-osobowym składem Rady Dzielnicy kierował nowo wybrany Przewodniczący Rady - Sławomir Jabłoński i jego Zastępca - Krystyna Zaremba-Słomka.
 

 

W roku sprawozdawczym RDz w ramach obowiązków statutowych m. in wykonano:
 

 

Zwołano sesji – 6 w tym;

 

- w siedzibie Rady – 2 sesje

 

- na podstawie przepisów ustawy „TARCZA I” – korespondencyjnie – 4 sesje
 

 

Na sesjach RDz podjęto 13 uchwał - w tym:

 

- w sprawach organizacyjnych Rady – 4,

 

- w sprawie konsultacji społecznych do budżetu Rady – 1,

 

- w sprawie podziału środków finansowych na 2019 rok – 3,

 

- w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej na

 

przedsięwzięcie infrastrukturalne – 1,

 

- w sprawie pozytywnego zaopiniowania złożonych dzielnicowych i ogólnomiejskich

 

projektów do BO-2020 – 1,

 

- w sprawie zaopiniowania uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących zmiany przepisów

 

ustawy o przeciwdziałania alkoholizmowi – 2,

 

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarząd Dzielnicy za 2019 rok – 1.
 

 

Stwierdzono nieważność podjętych uchwał – 0.
 

 

Przy podejmowaniu uchwał o podziale środków finansowych na działalność statutową Rady w 2020 roku – Rada Dzielnicy VII Dwór kierowała się pomysłami i projektami mieszkańców zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych budżetu RDz na 2020r oraz potrzebą zjednoczenia i integracji mieszkańców naszej dzielnicy.
 

 

Środki finansowe w 2020 rok w kwocie 58 896,00 zł, Rada Dzielnicy VII Dwór przeznaczyła na zrealizowanie projektów, które były możliwe do wykonania w dobie pandemii i obowiązujących rozporządzeń rządowych i sanitarnych:

 

 • Wyremontowano i wypoziomowano parking ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 45 308,00 zł, w tym 25 000 zł z roku 2020 + 20 308,00 zł z rezerwy celowej z 2019 roku.

 

 • Zakupiono i montowano 4 ławki z oparciem za kwotę 3 656,00 zł przy Macierzy Szkolnej i Polanki.

 

 • Zorganizowano przy pomocy MOPR w Gdańsku i ks. Proboszcza naszej parafii wigilię dla mieszkańców potrzebujących na wynos za kwotę 3 000 zł.

 

 • Wykonano mycie i konserwacja 18 ławek ustawionych w dzielnicy z budżetu RDz i BO w latach 2016-2019 za kwotę 1 800 zł.

 

 • Wykonano naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego przy ul. Abrahama 15.

 

Obowiązujące restrykcje w czasie pandemii w 2020 roku, Rada Dzielnicy nie była wstanie zrealizować dla mieszkańców spotkań integracyjnych jak; festyny czy pikniki i wycieczki. Niewykorzystane na te projekty środków finansowe udało się wycofać i utworzyć rezerwę celową w kwocie 24 529,00 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury - budowę w roku 2021 trybun przy boisku na ul. Michałowskiego 50.
 

 

Rada Dzielnicy VII Dwór liczy 15 Radnych, a frekwencja Radnych w roku 2020 na sesjach wyniosła 72,37 % - na dyżurach 23,03 % składu osobowego Rady. Imienny wykaz radnych dzielnicy uczestniczących w sesjach zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu dzielnicy, dostępny jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy VII Dwór w zakładce Frekwencja Radnych III kadencji.
 

 

Korzystając z okazji, dziękuję mieszkańcom i radnym, za poświęcony swój wolny czas na pracę społeczną na rzecz całej dzielnicy, która przyczyniła się w dużej mierze do integracji i wzajemnego szacunku wobec siebie.
 

 

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartego dokumentacją – podpisują:
 

 
--------  ***  --------Sprawozdanie

z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

za rok 2019

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9) i § 39 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami) – składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nie później niż do 30 kwietnia roku następnego”, natomiast § 39 stanowi - „Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły”.


II Kadencja Rady Dzielnicy VII Dwór za lata 2015-2019 wygasła 16 stycznia 2019 r. i po tym terminie, na podstawie § 11 ust. 2 Statutu – Zarząd działa nadal do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy nowa Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady.


W tym czasie funkcję w Zarządzie Dzielnicy VII Dwór pełnili:

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Tomasz Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 • Krzysztof Perzyński – Członek Zarządu


Biorąc pod uwagę że Zarząd Dzielnicy pomiędzy kadencjami (od 16 stycznia do 10 kwietnia 2019 r) pełnił rolę wyłącznie organu wykonawczego, postanowiono sprawozdawczość z działalności Zarządu podzielić na dwa okresy półroczne. Podając scalone wyniki za cały 2019 rok, wypaczyłyby prawdziwe osiągnięcia nowego Zarządu Dzielnicy w III kadencji.

 

I półrocze 2019 roku.


Zarząd Dzielnicy mijającej kadencji, po wygaśnięciu II kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór, praktycznie działał w składzie jednoosobowym, ponieważ Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór po ustaniu II kadencji Rady wyłączył się z pracy Zarządu a Członek Zarząd – Krzysztof Perzyński od dnia 10 lutego 2016 roku całkowicie wyłączył się z pracy Rady i Zarządu. Był nieobecny.


Ciężar obowiązków całego Zarządu wynikających z zapisu § 32 Statutu Dzielnicy, przejął na siebie – Przewodniczący Kazimierz Stencel.


Jednoosobowy skład Zarządu nie zwoływał posiedzeń Zarządu, a jedynie sporządzał protokoły z wykonywanych czynności i sumiennie wykonywał statutowe zadania i obowiązki wobec mieszkańców i dzielnicy, wykonując miedzy innymi:

 • archiwizację całej dokumentacji (papierową i elektroniczną) Rady i Zarządu Dzielnicy za lata 2015-2019.

 • sporządzono pisma do urzędów, instytucji i jednostek organizacyjnych Miasta (UMG, PSP, Straży Miejskiej, GOKF i GZDiZ) w sprawach niezwłocznych tj; porządkowych i bezpieczeństwa drogowego naszych mieszkańców – 28.

 • zgłoszono telefonicznie interwencji porządkowych do Straży Miejskiej i Policji – 8.

 • udzielono odpowiedzi pisemnych na otrzymane zapytania różnych instytucji – 5

 • sporządzono protokoły z wykonywanych czynności na rzecz dzielnicy, ze spotkań z kandydatami na Radnych i kandydatów do Komisji Wyborczej – 6

Na bieżąco realizowano zadania statutowe, rozmawiano z mieszkańcami w sprawie ogłoszonych wyborów do Rad Dzielnic jakie zaplanowano na terenie Miasta Gdańska na dzień 24 marca 2019 roku.

Ponadto ;

 • brano czynny udział w spotkaniach organizowanych przez BRMG i UMG dla Rad i Zarządów Dzielnic.

 • pozyskiwano nowych odważnych mieszkańców na kandydatów na Radnych dzielnicy a chętnym udzielano pomocy i zorganizowano w ostatnim tygodniu przedwyborczym wspólnej kampanii przedwyborczej do Rady Dzielnicy VII Dwór z prezentacją zarejestrowanych 16 kandydatów na Radnych dzielnicy.

Niestety, poświęcony mój czas i włożony wysiłek wspólnie z kandydatami w kampanię do wyborów Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 22 marca 2019 r. starała się zmarnować jedna kandydatek na Radną Dzielnicy poprzez zerwanie z drzwi wejściowych do siedziby Rady i zniszczenie plakatu z prezentacją i podobiznami 16 kandydatów na Radnych Dzielnicy, naruszając tym samym przepisy kodeksu wykroczeń i Kodeksu Wyborczego. Fakt ten zgłosiła mieszkanka dzielnicy i po przejrzeniu przez pracownika WBiZK monitoringu obiektu przy ul. Abrahama 15a, zgłoszenie potwierdziło się. Zobowiązany do reakcji w takiej sprawie zabezpieczony materiał dowodowy (zapis video) dostarczono do Policji Komisariatu IV w Oliwie oraz złożono zawiadomienie o wykroczeniu. Postępowanie po prawie 4-miesiącach zamknięto bez ukarania sprawcy.

Mimo powyższych incydentów na ul. Abrahama i Michałowskiego, wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 24 marca 2019 roku odbyły się. Sprawiedliwość wygrała. Mieszkańcy wybrali 15 Radnych Dzielnicy wśród nich jest sprawca zrywania plakatu.

 

II półrocze 2019 roku.

Po wyborach w dniu 10 kwietnia 2019r odbyło się uroczyste ślubowanie w Nowym Rauszu Miejskim a po nim odbyła się I inaugurująca sesja Rady Dzielnicy VII Dwór na której dokonano wyboru nowych władz Rady i Zarząd Dzielnicy VII Dwór.

Radni wybrali Zarząd Dzielnicy w dwuosobowym składzie :

 • Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu

 • Bartłomiej Milanowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu


Zarząd Dzielnicy VII Dwór
realizując zadania nakreślone przez Radę Dzielnicy VII Dwór i Statut na podstawie podjętych Uchwał: Nr III/9/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 27 maja 2019 r. i nr V/16/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 29 sierpnia 2019 r. wykonał następujące zadania - za łączną kwotę 38 350,00 zł ;

 1. Piknik rodzinny połączony z Dniem sąsiadów we współpracy z Gd. Oś. Prom. Zdr. w Gdańsku i z Fundacją dla dzieci z białaczką tzw. „NARZĘDZIOWNIA” z Gdańska. Oprawę artystyczno-rozrywkową wykonała przez Agencja Eventowa PAM.

 2. Dwóch Wycieczek autokarowych dla mieszkańców w tym:

- do Parku Miniatur, Olbrzymów i Gracik w Stryszej Budzie.

- całodniowa do Muzeum Haftu Kaszubskiego w Żukowie, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i do Gospodarstwa Agro-turystycznego z hodowlą strusi w Garczynie - połączony z pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem.

 1. Piknik rodzinny połączony z odpustem w naszej parafii na placu przy kościele.

 2. Zakupiono dwadzieścia krzeseł składanych na pikniki i festyny.

 3. Zakupiono duży o dł. 6 m. namiot/pawilon na pikniki i festyny.

 4. Zakupiono 3 nowe gabloty wolnostojące.

 5. Zakupiono 8 ławek parkowych z oparciem, które zostały zamontowane na gruncie Skarbu Państwa lub miasta Gdańska.

 6. Zakupiono i zamontowano siatkę do tenisa ziemnego na boisku przy ul. Michałowskiego.

 7. Przeprowadzono konserwację monitoringu dzielnicowego przy ul. Abrahama 15a. ul. P. Norblina 23 i Michałowskiego 37.

 8. Zakupiono 18 paczek świątecznych dla mieszkańców będących w potrzebie,

 9. Zorganizowano wspólnie z ks. Proboszczem wigilię dla mieszkańców z wspólnym kolędowaniem i dzieleniem się opłatkiem,

Utworzono rezerwę finansową w kwocie 20 308,00 zł, którą Rada planuje dodatkowo wykorzystać w 2020 r, na modernizację parkingu przy ul. Chełmońskiego.

Zarząd współdziałał i wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia oraz poprawy stanu sanitarnego w obrębie boiska osiedlowego ul. Michałowskiego poprzez ustawienie TOI-TOI. Współdziałał z dzielnicowymi Straży Miejskiej i Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy.

Ponadto zgodnie z zakresem swoich obowiązków Zarząd :

 • Odbył 10 posiedzeń, na których wypracowywano kierunki i strategię realizacji zadań z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy.

 • Sporządzał projekty uchwał na kolejne sesje, formułował i przesyłał do Prezydenta Miasta opinie i wnioski oraz różnego rodzaju pisma do instytucji i jednostek organizacyjnych miasta.

 • Brał czynny udział w spotkaniach i Kolegiach dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic organizowanych przez BRMG i UMG.

 • Sporządził 6 wniosków z priorytetowymi projektami dla dzielnicy w celu ujęcia ich do Bazy Inwestycji Priorytetowych i wykonania z budżetu Miasta na roku następny.

 • Wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta Gdańska o utworzenie dla naszych mieszkańców nie posiadających komputera i internetu punktu do głosowania na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskie 2020 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15A oraz salce Papieskiej przy ul. Abrahama 38.

 • Prowadził szczegółową rejestrację korespondencji przychodzącej do i wychodzącej z Rady Dzielnicy w tym;

1). Pisma przychodzące różnego rodzaju – 107,

2). Pisma wychodzące sporządzone przez Zarząd - łącznie 86 w tym:

 • zaproszeń na spotkania, pikniki, wigilię dla mieszkańców – 24

 • podziękowań dla partnerów i współorganizatorów pikników – 6


 • inne - 56

W okresie sprawozdawczym udało się utrzymać dobrą współpracę z Zarządem i Pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, z Proboszczem naszej Parafii ks. prał. dr Mirosławem Parackim, Wydziałami UMG i z poszczególnymi działami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Wodami Gdańskimi, GIWKiem oraz z Dzielnicowymi Strażnikami Miejskimi z I Referatu Gd-Przymorze.

Zarząd Dzielnicy w swojej codziennej pracy nie napotkał na utrudnienia czy bariery podczas załatwiania spraw służbowych, a wręcz spotkał się z uprzejmością, życzliwością i uznaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek. Nie odbyło się rzecz jasna bez potknięć, wpadek i popełnienia błędów. W uwagi i rady uważnie się wsłuchiwano w celu wyeliminowania popełnienia błędów na przyszłość.

Zarząd Dzielnicy, uważa rok 2019 za bardzo pracowity i swoją działalności za bardzo udaną, chociaż wiemy, że oczekiwania mieszkańców były większe lecz budżet Rady na rok 2019 i w następnych latach nie zwiększy się a wręcz z roku na rok będzie się kurczył o pomad 1000 zł i mając to na uwadze gospodaruje tak, aby zrealizować jak najwięcej potrzeb dzielnicy i mieszkańców.

Wszystkim Radnym i Mieszkańcom dzielnicy za wszelką pomoc i pracę społeczną na rzecz naszej dzielnicy, Zarząd Dzielnicy serdecznie dziękuję i liczy, że dalsza współpraca z mieszkańcami będzie jeszcze lepsza.

Treść sprawozdania zgodną ze stanem faktycznym, popartą dokumentacją - podpisują:
Pieczęć i nieczytelne podpisy Przewodniczacego Zarządu i Zastepcy Przewodnczącego Zarządu Dielnicy VII
 Dwór
 

Gdańsk, dnia 8 styczeń 2020 r.

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja